A A A

Bērnu uzņemšana PII

Valmieras pilsētas pašvaldības 27.11.2014. Saistošie noteikumi Nr.221 „Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” nosaka kārtību, kādā:

  • bērni tiek reģistrēti uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde);
  • bērnu nodrošina ar vietu Iestādē;
  • bērnam nodrošina Iestādes maiņu.

Bērna reģistrāciju uzņemšanai Iestādē, bērnu nodrošināšanu ar vietu Iestādē un Iestādes maiņu nodrošina Valmieras Izglītības pārvalde.

Ar vietu Iestādē tiek nodrošināti bērni vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai. 
Ja vecāki, aizbildnis, pilnvarota persona (turpmāk – Vecāki) vēlas bērnam, kurš apmeklē kādu no Iestādēm, pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāki līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai iesniedz Iestādē, kuru bērns apmeklē, vadītājam attiecīgu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Iestādē vai ģimenē, par ko Vecāki un Iestāde slēdz līgumu. Īstenojot pirmsskolas izglītības programmas apguvi ģimenē, bērns tiek uzņemts kādā no Iestādēm, kas nodrošina metodisku palīdzību Vecākiem.


Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts un 43.panta trešā daļa

Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa

Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmā daļa

 

Informācijai un konsultācijām:
Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
 
 

 


Valmieras pilsētas pašvaldības
Valmieras Izglītības pārvalde
 
  • Tālrunis: 6 4207147
  • E-pasts: vip@valmiera.lv
  • Konsultāciju vieta: 313.kabinets
Valmieras pilsētas pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centra
klientu konsultantes
 
  • Tālrunis: 64207120
  • E-pasts: apc@valmiera.lv
  • Konsultāciju vieta: 1.stāva foajē