A A A

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

Lai bērnu reģistrētu uzņemšanai kādā no Iestādēm, viens no Vecākiem Valmieras pilsētas pašvaldībā iesniedz pieteikumu kādā no šādiem veidiem:

  • personīgi klātienē Apmeklētāju pieņemšanas centrā (1.stāvā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā);
  • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@valmiera.lv;
  • elektroniski, izmantojot www.latvija.lv pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šā pakalpojuma ietvaros iesniegumam pievienojama aizpildīta pieteikuma veidlapa (veidlapa pieejama zemāk);
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV–4201.

Iesniedzot Pieteikumu personīgi klātienē, iesniedzējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība, pilnvarotai personai – rakstveida pilnvara.

Iesniedzot Pieteikumu par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vai adoptētu bērnu, papildus jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvara.

Vecākiem ir pienākums informēt Valmieras Izglītības pārvaldi par izmaiņām Pieteikumā sākotnēji norādītajā kontaktinformācijā 10 darbdienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

Iesnieguma veidlapas skatiet šeit: 
PIETEIKUMS par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

IESNIEGUMS par izmaiņām pieteikumā par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

IESNIEGUMS PIETEIKUMA par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē ATSAUKŠANAI