A A A

Metodiskais darbs

Metodiskais darbs ietver sistēmisku atbalsta pasākumu kopumu, kurā tiek īstenotas diagnosticējošas, analītiskas, pētnieciskas, izglītojošas un informatīvas darbības, kas pamatotas pedagoģijas zinātnes teorētiskajās nostādnēs un praktiskā, inovatīva pieredzē.

Metodiskā darba mērķis: paaugstināt Pašvaldības izglītības iestāžu izglītības procesa kvalitāti un pedagogu profesionālās kompetences.

Metodiskā darba saturs:

 1. Izglītības vadlīniju izpratne;
 2. Zinātnē un pieredzē balstītas prakses izveide;
 3. Reālās dzīves situācijām tuvināta mācību satura, jaunu darba formu, mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas metožu un līdzekļu izstrāde;
 4. Iestāžu pedagogu metodiskā darba vadība un atbalsts;
 5. Efektīva mācību un audzināšanas darba metožu ieviešana iestāžu praksē.

Metodiskā darba uzdevumi:

 1. Augstas kvalitātes mūsdienīga mācību procesa nodrošināšana visās Pašvaldības iestādēs;
 2. Pedagoģiskā procesa īstenošana saskaņā ar izglītības aktualitātēm;
 3. Izglītības problēmu radoša risināšana;
 4. Sadarbības ar pedagogiem nodrošināšana dažādos līmeņos;
 5. Pārmaiņu vadības atbalsta nodrošināšana.

Metodiskā darba formas:

 1. Zinātniski pedagoģiskās literatūras analīze, pedagoģiskā procesa pētniecība, inovatīvu ideju integrēšana pedagoģiskajā praksē;
 2. Pedagoģiski metodisko pasākumu organizēšana, pedagogu iesaistīšana;
 3. Pedagogu pašizglītības atbalsts; profesionālās pilnveides programmu izstrāde, īstenošana;
 4. Sadarbības nodrošināšana profesionālās pieredzes apmaiņai, labās prakses izplatīšanai.


Atslēgas vārdi metodiskā darba organizēšanai Valmierā

 • iestāžu mācīšanās kultūras un vides veidošana
 •  sadarbībā balstīta pedagogu mācīšanās
 • pedagogu profesionālo prasmju pilnveide darba vietā
 •  sadarbība, atbalsts, nevis kontrole