A A A

 Lokālplānojumi

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Andreja Upīša ielā 17A, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada)


Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka, saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu Nr.146 (protokols Nr.4, 14.§) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde  nekustamajam īpašumam Andreja Upīša ielā 17A, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada), kā arī apstiprināts lokālplānojuma darba uzdevums un izstrādes vadītājs. 
Lokālplānojuma mērķis ir mainīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteikto teritorijas funkcionālo zonu zemes vienībām Andreja Upīša iela 17A ar kadastra apzīmējumu 96010070220 un 96010070219, Valmierā, no Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) uz Jauktas centra apbūves teritoriju (JC1), radot priekšnoteikumus lokālplānojumā ietvertās un apkārtējās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot estētiskas, funkcionālas pilsētvides veidošanu.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus līdz 2018.gada 1.jūnijam var iesniegt:

  •  nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai vai iesniedzot personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
  •  nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv.

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta tīmekļa vietnē www.valmiera.lv, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā laikrakstā “Valmiera domā un rada”.
Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī Ģeoportālā (vienotas pieejas punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem) https://geolatvija.lv.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes Attīstības un būvniecības pārvaldes Struktūrvienības Pilsētplānošanas nodaļa vadītāja, teritorijas plānotāja Dace Elbrete, tālr.: 64207162, 27334425, e-pasts: dace.elbrete@valmiera.lv.

 

Projekta datums: 07.05.2018
Skatīt vairāk
Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada)

 

Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada)

Apstiprināts ar  Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra lēmumu Nr.427 (protokols Nr.17, 23.§) “Par lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada), apstiprināšanu” un apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.315 “Zemes vienību Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Lēmums Nr.427

Saistošie noteikumi Nr.315

Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, ar kuru tiek izdarīti grozījumi Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada),  īstenojams no 11.02.2019. saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli.

 

Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā

I. Paskaidrojuma raksts

II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (29.11.2018. saistošo noteikumu Nr.315 1.pielikums)

III. Grafiskā daļa
IV. Izpētes materiāli

VI. Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

Ar apstiprināto lokālplānojumu, tā dokumentāciju un vides pārskatu var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_10935, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”–“Teritorijas plānošana”–“Lokālplānojumi”, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 318.kabinetā, tālr.: 64210681, pašvaldības darba laikā.

 

 

 

 


02.10.2018.

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, un tā Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, ka saskaņā ar Pašvaldība domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.306 (protokols Nr.11, 8.§) ir nolemts nodot publiskajai apspriešanai lokālplānojumu zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, un tā Vides pārskata projektu.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018.gada 8.oktobra līdz 2018.gada 6.novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties:
  • izdrukas formā Pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
  • elektroniskā formā Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Lokālplānojumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2018.gada 6.novembrim:

  • nosūtot pa pastu Pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
  • iesniedzot personīgi Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Pašvaldības darba laikos: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums* no plkst. 12.00 līdz 13.00.  * – Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.

Apmeklētāju pieņemšana pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitektes–teritorijas plānotājas Daces Elbretes katru darba dienu Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 318.kabinetā Pašvaldības darba laikos, iepriekš piesakoties: zvanot uz tālr.: 64210681 vai rakstot e-pastu: dace.elbrete@valmiera.lv.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī  https://geolatvija.lv.

!!! Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sabiedrības līdzdalības pasākumā – publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 2018.gada 31.oktobrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, plānota 2018.gada 14.novembrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē.

Lokālplānojums (zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela) 1.redakcija

1. Paskaidrojuma raksts (PDF)

3. Grafiskā daļa
   Kartoshēmas
5. Izpētes materiāli
 


28.02.2018.

Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka, saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu Nr.72 (protokols Nr.2, 12.§) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde  zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada), kā arī apstiprināts lokālplānojuma darba uzdevums un izstrādes vadītājs.

Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus lokālplānojumā ietvertās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot estētiskas, funkcionālas pilsētvides veidošanu un ilgtspējīgu infrastruktūras, energoefektivitātes un vides kvalitātes paaugstināšanu. Izdarīt grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) – grozīt zemes vienības Dakstiņu ielā 1, Valmierā (kadastra apzīmējums 9601 016 0015) funkcionālo zonējumu, katlu mājas būvniecības ieceres realizēšanai,  paredzot vides aizsardzības, transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju kompleksus risinājums lokālplānojuma teritorijā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus līdz 2018.gada 30.martam var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai vai iesniedzot personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv.

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta tīmekļa vietnē www.valmiera.lv, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera domā un rada”.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī Ģeoportālā (vienotas pieejas punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem) https://geolatvija.lv.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes Attīstības un būvniecības pārvaldes Struktūrvienības Pilsētplānošanas nodaļa vadītāja, teritorijas plānotāja Dace Elbrete, tālr.: 64207162, 27334425, e-pasts: dace.elbrete@valmiera.lv.

 

Projekta datums: 28.02.2018
Skatīt vairāk