A A A

 Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve

Projekta iesniedzējs

Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:

2020. gada oktobris - 2023. gada decembris

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

EUR 2 759 787,85

Pašvaldības līdzfinansējums

EUR 793 784,17

Projekta mērķi

Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un Valmieras pilsētas izglītības iestāžu dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C sakārtošanu.

Projekta galvenās aktivitātes

 

 1. VVĢ ergonomiskas mācību vides izveide.
 2. Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C pārbūve un aprīkošana.
 3. VVĢ sporta zāles pārbūve.
 4. Metodiskā centra izveide.
 5. Ergonomiska inženierzinātņu kabineta izveide.

Rezultāti

Valmieras Valsts ģimnāzijas 7.-12. klašu skolēnu mācību korpusa pārbūve un aprīkošana. Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C pārbūve.

Projekta logo
Projekta datums: 31.12.2023
Skatīt vairāk
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā
Programmas logo: 

Projekta iesniedzējs:

Valmieras Pilsētas Pašvaldība

Finansēšanas avots:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"

 

Projekta īstenošanas termiņš:

 2019. gada decembra – 2022. gada decembrim.

Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:

1 529 412 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums:

172 058,85 EUR

Projekta mērķis:

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Valmieras pilsētas pašvaldībā.

Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā:

 

 • Ūdens ielā 2C, grupu dzīvokļu, mēbeļu aprīkošana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
 • Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izbūve un aprīkošana.
 • Izveidot labiekārtotas vietas, aprūpei ģimeniskā vidē, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs).
 • Izveidot labiekārtotas vietas, sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai, personām ar garīga rakstura traucējumiem (specializētas darbnīcas, dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi).

Rezultāti

Ūdens ielā 2C aprīkot 16 vietu grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem  t.sk. 2 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir kustību traucējumi.

Rīgas ielā 53A tiks izveidots dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīgo rakstura traucējumiem. Izveidotas specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un izveidots sociālās rehabilitācijas centrs.

Projekta datums: 31.12.2022
Skatīt vairāk
Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Programmas logo:
Projekta iesniedzējs: Valmieras pilsētas pašvaldība
Finansēšanas avots: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mēķis "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās"
Projekta nosaukums: Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Īstenošanas laiks: 2021.gada janvāris - 2022.gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas 818 464,70 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas 270 138,90 EUR

ERAF finansējums 177 450,93 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums 86 425,00 EUR

Valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā Palejas ielā 5, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.
Projekta aktivitātes:

1. Būvdarbu veikšana

2. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Projekta rezultāti: Veikta pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana

 

Projekta datums: 31.12.2022
Skatīt vairāk
Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 1.kārta
Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:

2020. gada maijs - 2022. gada novembris

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

EUR 4 001 227,54

Pašvaldības līdzfinansējums:

EUR 498 856,99

Projekta mērķi:

Valmieras pilsētas rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas revitalizācija, atbilstoši Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.-2030.gadam, Attīstības programmai 2015.-2020.gadam un Investīciju plānam, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas izaugsmi, ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu, privāto investīciju apjoma pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta galvenās aktivitātes

 

 1. Dzelzceļa ielas pārbūve.
 2. Eksporta ielas pārbūve.
 3. Lietus ūdens kolektora izbūve.
 4. Grantēta ceļa/iebrauktuves izbūve lietus kanalizācijas kolektora apkalpošanai.
 5. Publiskā asfaltētā stāvlaukuma ar zaļo zonu izbūve.
 6. Būvuzraudzība un autoruzraudzība.
 7. Kanalizācijas tīklu izbūve pārbūvējamā Dzelzceļa ielas posmā.
 8. Ūdensvada tīklu izbūve Eksporta ielā.
 9. Kanalizācijas tīklu izbūve Eksporta ielā.
 10. Teritoriju revitalizācija.
 11. Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1 iegāde.
 12. Pleskavas ielas izbūve/pārbūve.
 13. Zāļu ielas izbūve/pārbūve.
 14. Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Pleskavas ielā un Zāļu ielā.

Rezultāti

Atjaunota degradētā teritorija Valmieras pilsētā 13,839 ha, tai skaitā teritorijas, kuras paredzētas iznomāt komersantiem - 11,820 ha.

Jaunizveidotas 55 darba vietas atjaunotajā degradētajā teritorijā. Atjaunotās degradētās teritorijas komersanti veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 2 450 000 EUR apmērā.

Publicitāte;

11.06.2020. Uzsāk Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas attīstīšanu (www.valmiera.lv)

11.11.2020. Turpinās Rūpniecības un Eksporta ielas industriālo teritoriju izveide (www.valmiera.lv)

17.11.2020. Bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 notiek sanācija (www.valmiera.lv)

Pārbūvēs Dzelzceļa ielu (pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera", novembris 2020, Nr.238)

Dzelzceļa ielā 9 notiek sanācija (pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera", novembris 2020, Nr.238)

Turpinās industriālo teritoriju izveide  (pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera", novembris 2020, Nr.238)

08.03.2021. Mainīta piekļuve EKO laukumam Dzelzceļa ielā 5 (www.valmiera.lv)

Projekta datums: 30.11.2022
Skatīt vairāk
Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 2.kārta
Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:

2020. gada decembris - 2022. gada novembris

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

EUR 5 752 050,73

Pašvaldības līdzfinansējums:

EUR 1 134 733,64

Projekta mērķi:

Valmieras pilsētas rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas revitalizācija, atbilstoši Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.-2030.gadam, Attīstības programmai 2015.-2020.gadam un Investīciju plānam (turpmāk – attīstības plānošanas dokumenti), veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas izaugsmi, ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu, privāto investīciju apjoma pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta galvenās aktivitātes

 

 1. Rūpniecības ielas pārbūve.
 2. Iebrauktuves izbūve.
 3. Publiskā asfaltētā stāvlaukuma izbūve.
 4. Ūdensapgādes infrastruktūras izbūve.
 5. Ūdensapgādes infrastruktūras izbūve iebrauktuvē.
 6. Kanalizācijas infrastruktūras izbūve.
 7. Kanalizācijas infrastruktūras izbūve iebrauktuvē.
 8. Jaunas ražošanas ēkas izbūve.
 9. Elektrības pieslēguma izbūve ēkai, kuru plānots nodot nomā komersantiem.
 10. Ēku un būvju demontāža un teritorijas attīrīšana un nolīdzināšana Rūpniecības ielā 1, teritorijā, kuru paredzēts nodot nomā komersantiem – Projekta Nr.1 2. kārta (Saskaņā ar projekta izmaiņām – sadalījumu kārtās).
 11. Ēku un būvju demontāža Rūpniecības ielā 1, teritorijā, kuru paredzēts nodot nomā komersantiem – Projekts "Būvju nojaukšana".
 12. Nekustāmā īpašuma Rūpniecības ielā 1 iegāde.
 13. Būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Rezultāti

Atjaunota degradētā teritorija Valmieras pilsētā 5,01 ha, tai skaitā teritorijas, kuras paredzētas iznomāt komersantiem - 2,98 ha, atjaunojamo ielu un publisko stāvlaukumu platība - 2,03 ha.
Jaunizveidotas 67 darba vietas atjaunotajā degradētajā teritorijā.
Atjaunotajā degradētajā teritorijā komersanti veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 4 929 199,00 EUR apmērā.

Publicitāte 23.12.2020. Parakstīts līgums Valmieras industriālo teritoriju attīstīšanas otrajai kārtai (www.valmiera.lv)
Projekta datums: 30.11.2022
Skatīt vairāk
Valmieras vēsturiskā centra attīstība
Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:

2020. gada augusta - 2022. gada novembrim

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

EUR 2 529 852,79

Pašvaldības līdzfinansējums:

EUR 459 264,55

Projekta mērķi:

Saglabāt, aizsargāt un attīstīt Valmieras pilsētas pašvaldības attīstības programmā balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Valmieras pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, piedāvāt 4 jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos "Valmieras vecās aptiekās ēku komplekss" un "Ziloņu iela", nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju Valmieras pilsētas ekonomikas struktūrā.

Projekta galvenās aktivitātes

 

 1. Valmieras vecās aptiekas ēku kompleksa un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana un restaurācija.

Telpu aprīkošana pakalpojuma sniegšanai. Vides un virtuālās ekspozīcijas izveide.

 1. Ziloņu ielas pārbūve.

Rezultāti

Saglabāts un atjaunots vietējas nozīmes kultūras mantojuma objekts - Valmieras vecās aptiekas komplekss. Pārbūvēta Ziloņu iela.

Publicitāte

Noslēgts līgums par Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību (pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera", Nr.230, Jūlijs 2020)

30.06.2020. Noslēgts līgums par Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību (www.valmiera.lv)

Valmieras vecpilsētā sākušies būvdarbi (pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera", Nr.231, Jūlijs 2020)

02.11.2020. Sākts Ziloņu ielas pārbūves pirmais posms (www.valmiera.lv)

09.02.2021. Mainīgā Ziloņu iela (www.valmiera.lv)

08.03.2021. Valmieras Vecā aptieka - senākā koka ēka Latvijas pilsētās (www.valmiera.lv)

Projekta datums: 30.11.2022
Skatīt vairāk
Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Programmas logo:
Projekta iesniedzējs: Valmieras pilsētas pašvaldība
Finansēšanas avots:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās"

Projekta nosaukums:

  Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana  

Īstenošanas laiks:

2020.gada septembris - 2021.gada decembris

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas 324 502,68 EUR 

Projekta attiecināmās izmaksas 324 502,68 EUR

ERAF finansējums 275 827,28 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums  38 940,32 EUR

Valsts budžeta finansējums 9 735,08 EUR

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā Stacijas ielā 26, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.  

Projekta aktivitātes:

1.Būvdarbu veikšana.

2.Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Projekta rezultāti:

Veikta pašvaldības ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana.

Publicitāte: 24.09.2020. Ēkai Stacijas ielā 26 paaugstinās energoefektivitāti (Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")
Projekta datums: 31.12.2021
Skatīt vairāk
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve

Projekta iesniedzējs:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Finansēšanas avots:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:

2019. gada februāris - 2020. gada decembris

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

EUR 5 327 519,97

Pašvaldības līdzfinansējums:

EUR 3 729 263,98

Projekta mērķi:

 1. Projekta ietvaros modernizējot Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāziju (turpmāk - VPVĢ) un Valmieras Viestura vidusskolu (turpmāk - VVV), skolēniem tiks uzlabota mācību vide, un pilnveidota materiāli tehniskā bāze, lai ieviestu kompetenču pieejā balstītu apmācību un attīstītu skolēnu individuālās kompetences.
 2. Veicot 1. kārtas pārbūves darbus Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25B Valmieras pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi no apkārtējiem novadiem tiks nodrošināti ar mūsdienu prasībām atbilstošiem apstākļiem dienesta viesnīcā un izveidotas tiks papildus gultas vietas.

Projekta galvenās aktivitātes

 

 1. VPVĢ skolas ēkas pārbūve, sakārtojot inženierkomunikācijas un veicot iekšējās apdares darbus. Mācību procesa modernizācijai plānots izveidot un aprīkot multimediju telpu, robotikas laboratoriju un telpu skolēnu grupu darbam. Ēkas cokolstāvā no diviem informātikas kabinetiem un laboratorijas, tiks izveidots viens informātikas kabinets ar bīdāmu sienu un aprīkots ar stacionāriem datoriem.
 2. VVV vēsturiskajā ēkā projekta ietvaros plānota ēkas pārbūve, sakārtojot inženierkomunikācijas un veicot iekšējās apdares darbus. Ēkas 2.stāvā plānots izveidot bioloģijas un fizikas kabinetu un laboratoriju, 3. stāvā plānots izveidot teātra mākslas mācību telpu un sociālo zinību mācību kabineta vietā izveidot matemātikas kabinetu.
 3. Projekta ietvaros plānots veikt esošās VVV sporta zāles inženierkomunikāciju sakārtošanu, grīdas seguma nomaiņu un palīgtelpu pārbūvi.
 4. Plānots aprīkot VPVĢ un VVV mācību kabinetus ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un ergonomiskām mēbelēm.
 5. Projekta ietvaros Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25B plānots pārbūvēt vienu no divām ēkām un izbūvēt abu ēku savienojumu. Ēkas savienojuma daļā tiks izbūvēts lifts no 1.-5.stāvam.

Rezultāti

Modernizēta Valmieras Pārgaujas Valsts Ģimnāzija, Valmieras Viestura vidusskola un Dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25b.

 

Projekta datums: 31.12.2020
Skatīt vairāk
Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos
Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:

Siguldas novada dome

Finansēšanas avots:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Projekta īstenošanas termiņš:

 2018.gada marts– 2020.gada februāris.

Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:

1 294 117,65 euro

Pašvaldības līdzfinansējums:

12 % no projekta kopējām attiecināmām Valmieras pilsētas pašvaldības izmaksām- 155 294.12 euro

Projekta mērķis:

Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

 

Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā:

 

 • Valmieras mūra pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservācija ar pagraba tīklojuma virskārtas nostiprināšanu, nodrošinot valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un ilgtermiņa attīstību;
 • Jauna apjoma - Valmieras pils kultūrvides centra ēkas celtniecība ZR daļā, izveidojot patstāvīgu segtu caurskatāma materiāla konstrukciju;
 • Pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveide; 
 • Pils teritorijas infrastruktūras attīstība;
 • Būvuzraudzība un autoruzraudzība;
 • Projekta publicitātes pasākumi.

 

Projekta publicitāte:
Projekta datums: 29.02.2020
Skatīt vairāk
Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve

Programmas logo:

Projekta nosaukums:

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta „Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā” 1.kārta)

Īstenošanas laiks:

9 mēneši (pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas)

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas 589592,57 EUR 

Projekta attiecināmās izmaksas 589592,57 EUR

ERAF finansējums 193209,49 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums  317106,46 EUR

Valsts budžeta finansējums 79276,62 EUR

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības Ausekļa ielā 25B, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta aktivitātes:

1.Būvdarbu veikšana.

2.Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Projekta rezultāti:

Veikta pašvaldības ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana.

Projekta publicitāte:

Ausekļa iela 25

Izveidota jauna struktūrvienība „Dienesta viesnīca” (04.12.2015.)

Uzsāks Valmieras Viestura vidusskolas pārbūvi (19.06.2018.)

Sākas Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve (24.04.2018.)

 

Projekta datums: 28.12.2018
Skatīt vairāk