A A A

 Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Atbalsts komercdarbībai - Kauguru ielas pārbūve
Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta īstenošanas termiņš:

 2019. gada 9. augusta – 2021. gada 8. maijam

Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:

EUR 1 214 238,13

Pašvaldības līdzfinansējums:

ERAF līdzfinansējums 871 415,49 EUR, tai skaitā snieguma rezerves priekšfinansējums 153 769,59 EUR

Projekta mērķis:

Palielināt privāto investīciju apjomu Valmieras pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā:

 

 • Kauguru ielas pārbūve un atjaunošana
 • Būvuzraudzība ielas pārbūves un atjaunošanas darbiem
 • Autoruzraudzība ielu pārbūves un atjaunošanas darbiem

Rezultāti

Kaugura ielas pārbūve 880 metri.

Projekta publicitāte:

 

Projekta datums: 08.05.2021
Skatīt vairāk
Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos
Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:

Siguldas novada dome

Finansēšanas avots:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Projekta īstenošanas termiņš:

 2018.gada marts– 2020.gada februāris.

Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:

1 294 117,65 euro

Pašvaldības līdzfinansējums:

12 % no projekta kopējām attiecināmām Valmieras pilsētas pašvaldības izmaksām- 155 294.12 euro

Projekta mērķis:

Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

 

Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā:

 

 • Valmieras mūra pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservācija ar pagraba tīklojuma virskārtas nostiprināšanu, nodrošinot valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un ilgtermiņa attīstību;
 • Jauna apjoma - Valmieras pils kultūrvides centra ēkas celtniecība ZR daļā, izveidojot patstāvīgu segtu caurskatāma materiāla konstrukciju;
 • Pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveide; 
 • Pils teritorijas infrastruktūras attīstība;
 • Būvuzraudzība un autoruzraudzība;
 • Projekta publicitātes pasākumi.

 

Projekta publicitāte:
Projekta datums: 29.02.2020
Skatīt vairāk
Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā
Programmas logo: 

Projekta nosaukums:

Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā

Īstenošanas laiks:

06.01.2016. - 31.12.2018.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: EUR 52 278

Projekta kopējās attiecināmās: EUR 52 278

ERAF: EUR 44 436,30 (85%)

Valsts budžeta dotācija:  EUR 7841,70 (15%)

 

Projekta mērķis:

Atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un īstenošanu.

Projekta aktivitātes:

Pašvaldībai deleģēto funkciju nodrošināšanai tiks izveidota vērtēšanas komisija – komisijas priekšsēdētājs, komisijas loceklis – pašvaldības speciālists un komisijas loceklis – pašvaldības jurists, bet pilnīgai vērtēšanas procesa funkciju nodrošināšanai publiskā iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā tiks atlasīti četri eksperti – finanšu eksperts, energoefektivitātes eksperts, ēku būveksperts un ceļu būveksperts. Komisijas priekšsēdētājs izvērtē un nepieciešamības gadījumā ierosina piesaistīt citu jomu ekspertus.

Projekta rezultāti:

Darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” integrēto teritoriālo investīciju projektu 3.3.1.,5.6.2.,4.2.2,8.1.2.,8.1.3. Specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas procesu nodrošināšana. Projekta 11.1.1.SAM administratīvā vadība.

Projekta publicitāte:

Preses relīze 04.02.2016.

Preses relīze 27.06.2016.

Preses relīze 20.09.2016.

Preses relīze 31.01.2017.

Preses relīze 28.03.2017.

Preses relīze 26.06.2017.

Preses relīze 26.09.2017.

Preses relīze 21.12.2017.

Preses relīze 20.09.2018.

Preses relīdz 27.12.2018.

Projekta datums: 31.12.2018
Skatīt vairāk
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve
Programmas logo:

Projekta nosaukums:

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve

Īstenošanas laiks:

15 mēneši (pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas)

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 1 662 701,82 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas: 250 710,81 EUR, t.sk.:

ERAF finansējums: 213 104,19 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 30 085,29 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 7 521,33 EUR

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā  Ūdens ielā 2C, Valmierā un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta aktivitātes:

 1. Būvdarbu veikšana,
 2. Būvuzraudzība,
 3. Autoruzraudzība,
 4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Projekta rezultāti:

Veikta pašvaldības ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana (t.sk. saules kolektoru uzstādīšana).

Projekta publicitāte:

21.12.2017. Ūdens ielā 2C veidos sociālo māju (www.valmiera.lv)

05.04.2019. Noslegusies ekas Udens iela 2C parbuve (www.valmiera.lv)

12.06.2019. Valmiera tiks nodrošinats atskurbšanas pakalpojums (www.valmiera.lv)

Noslegusies ekas Udens iela 2C parbuve (Pašvaldibas informativais izdevums "Valmiera", 2019. gada aprilis)

Valmiera tiks nodrošinats atskurpšanas pakalpojums (Pašvaldibas informativais izdevums "Valmiera", 2019. gada junijs)

Projekta datums: 28.12.2018
Skatīt vairāk
Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve

Programmas logo:

Projekta nosaukums:

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta „Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā” 1.kārta)

Īstenošanas laiks:

9 mēneši (pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas)

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas 589592,57 EUR 

Projekta attiecināmās izmaksas 589592,57 EUR

ERAF finansējums 193209,49 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums  317106,46 EUR

Valsts budžeta finansējums 79276,62 EUR

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības Ausekļa ielā 25B, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta aktivitātes:

1.Būvdarbu veikšana.

2.Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Projekta rezultāti:

Veikta pašvaldības ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana.

Projekta publicitāte:

Ausekļa iela 25

Izveidota jauna struktūrvienība „Dienesta viesnīca” (04.12.2015.)

Uzsāks Valmieras Viestura vidusskolas pārbūvi (19.06.2018.)

Sākas Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve (24.04.2018.)

 

Projekta datums: 28.12.2018
Skatīt vairāk