A A A

 Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā
Programmas logo: 

Projekta iesniedzējs:

Valmieras Pilsētas Pašvaldība

Finansēšanas avots:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"

 

Projekta īstenošanas termiņš:

 2019. gada decembra – 2022. gada decembrim.

Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:

1 529 412 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums:

172 058,85 EUR

Projekta mērķis:

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Valmieras pilsētas pašvaldībā.

Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā:

 

 • Ūdens ielā 2C, grupu dzīvokļu, mēbeļu aprīkošana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
 • Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izbūve un aprīkošana.
 • Izveidot labiekārtotas vietas, aprūpei ģimeniskā vidē, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs).
 • Izveidot labiekārtotas vietas, sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai, personām ar garīga rakstura traucējumiem (specializētas darbnīcas, dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi).

Rezultāti

Ūdens ielā 2C aprīkot 16 vietu grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem  t.sk. 2 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir kustību traucējumi.

Rīgas ielā 53A tiks izveidots dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīgo rakstura traucējumiem. Izveidotas specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un izveidots sociālās rehabilitācijas centrs.

Projekta datums: 31.12.2022
Skatīt vairāk
Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Programmas logo:
Projekta iesniedzējs: Valmieras pilsētas pašvaldība
Finansēšanas avots:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās"

Projekta nosaukums:

  Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana  

Īstenošanas laiks:

2020.gada septembris - 2021.gada decembris

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas 324 502,68 EUR 

Projekta attiecināmās izmaksas 324 502,68 EUR

ERAF finansējums 275 827,28 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums  38 940,32 EUR

Valsts budžeta finansējums 9 735,08 EUR

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā Stacijas ielā 26, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.  

Projekta aktivitātes:

1.Būvdarbu veikšana.

2.Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Projekta rezultāti:

Veikta pašvaldības ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana.

Publicitāte: 24.09.2020. Ēkai Stacijas ielā 26 paaugstinās energoefektivitāti (Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")
Projekta datums: 31.12.2021
Skatīt vairāk
Atbalsts komercdarbībai - Kauguru ielas pārbūve
Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta īstenošanas termiņš:

 2019. gada 9. augusta – 2021. gada 8. maijam

Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:

EUR 1 214 238,13

Pašvaldības līdzfinansējums:

ERAF līdzfinansējums 871 415,49 EUR, tai skaitā snieguma rezerves priekšfinansējums 153 769,59 EUR

Projekta mērķis:

Palielināt privāto investīciju apjomu Valmieras pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā:

 

 • Kauguru ielas pārbūve un atjaunošana
 • Būvuzraudzība ielas pārbūves un atjaunošanas darbiem
 • Autoruzraudzība ielu pārbūves un atjaunošanas darbiem

Rezultāti

Kaugura ielas pārbūve 880 metri.

Projekta publicitāte:

 

Projekta datums: 08.05.2021
Skatīt vairāk
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve

Projekta iesniedzējs:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Finansēšanas avots:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:

2019. gada februāris - 2020. gada decembris

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

EUR 5 327 519,97

Pašvaldības līdzfinansējums:

EUR 3 729 263,98

Projekta mērķi:

 1. Projekta ietvaros modernizējot Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāziju (turpmāk - VPVĢ) un Valmieras Viestura vidusskolu (turpmāk - VVV), skolēniem tiks uzlabota mācību vide, un pilnveidota materiāli tehniskā bāze, lai ieviestu kompetenču pieejā balstītu apmācību un attīstītu skolēnu individuālās kompetences.
 2. Veicot 1. kārtas pārbūves darbus Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25B Valmieras pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi no apkārtējiem novadiem tiks nodrošināti ar mūsdienu prasībām atbilstošiem apstākļiem dienesta viesnīcā un izveidotas tiks papildus gultas vietas.

Projekta galvenās aktivitātes

 

 1. VPVĢ skolas ēkas pārbūve, sakārtojot inženierkomunikācijas un veicot iekšējās apdares darbus. Mācību procesa modernizācijai plānots izveidot un aprīkot multimediju telpu, robotikas laboratoriju un telpu skolēnu grupu darbam. Ēkas cokolstāvā no diviem informātikas kabinetiem un laboratorijas, tiks izveidots viens informātikas kabinets ar bīdāmu sienu un aprīkots ar stacionāriem datoriem.
 2. VVV vēsturiskajā ēkā projekta ietvaros plānota ēkas pārbūve, sakārtojot inženierkomunikācijas un veicot iekšējās apdares darbus. Ēkas 2.stāvā plānots izveidot bioloģijas un fizikas kabinetu un laboratoriju, 3. stāvā plānots izveidot teātra mākslas mācību telpu un sociālo zinību mācību kabineta vietā izveidot matemātikas kabinetu.
 3. Projekta ietvaros plānots veikt esošās VVV sporta zāles inženierkomunikāciju sakārtošanu, grīdas seguma nomaiņu un palīgtelpu pārbūvi.
 4. Plānots aprīkot VPVĢ un VVV mācību kabinetus ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un ergonomiskām mēbelēm.
 5. Projekta ietvaros Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25B plānots pārbūvēt vienu no divām ēkām un izbūvēt abu ēku savienojumu. Ēkas savienojuma daļā tiks izbūvēts lifts no 1.-5.stāvam.

Rezultāti

Modernizēta Valmieras Pārgaujas Valsts Ģimnāzija, Valmieras Viestura vidusskola un Dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25b.

 

Projekta datums: 31.12.2020
Skatīt vairāk
Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos
Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:

Siguldas novada dome

Finansēšanas avots:

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Projekta īstenošanas termiņš:

 2018.gada marts– 2020.gada februāris.

Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:

1 294 117,65 euro

Pašvaldības līdzfinansējums:

12 % no projekta kopējām attiecināmām Valmieras pilsētas pašvaldības izmaksām- 155 294.12 euro

Projekta mērķis:

Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

 

Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā:

 

 • Valmieras mūra pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservācija ar pagraba tīklojuma virskārtas nostiprināšanu, nodrošinot valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un ilgtermiņa attīstību;
 • Jauna apjoma - Valmieras pils kultūrvides centra ēkas celtniecība ZR daļā, izveidojot patstāvīgu segtu caurskatāma materiāla konstrukciju;
 • Pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveide; 
 • Pils teritorijas infrastruktūras attīstība;
 • Būvuzraudzība un autoruzraudzība;
 • Projekta publicitātes pasākumi.

 

Projekta publicitāte:
Projekta datums: 29.02.2020
Skatīt vairāk
Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve

Programmas logo:

Projekta nosaukums:

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta „Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā” 1.kārta)

Īstenošanas laiks:

9 mēneši (pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas)

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas 589592,57 EUR 

Projekta attiecināmās izmaksas 589592,57 EUR

ERAF finansējums 193209,49 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums  317106,46 EUR

Valsts budžeta finansējums 79276,62 EUR

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības Ausekļa ielā 25B, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta aktivitātes:

1.Būvdarbu veikšana.

2.Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Projekta rezultāti:

Veikta pašvaldības ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana.

Projekta publicitāte:

Ausekļa iela 25

Izveidota jauna struktūrvienība „Dienesta viesnīca” (04.12.2015.)

Uzsāks Valmieras Viestura vidusskolas pārbūvi (19.06.2018.)

Sākas Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve (24.04.2018.)

 

Projekta datums: 28.12.2018
Skatīt vairāk