A A A

 Ieviestie projekti

Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai

Projekta nosaukums:

Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai

Īstenošanas laiks:

01.05.2018. – 30.04.2019.

Projekta kopējās izmaksas:

EUR 56 380

Projekta mērķis:

Īstermiņa: sakopt intensīvi izmantotu Gaujas upes labā krasta teritorijas daļu, kas ietilpst Atpūtas parkā, ievērojot universālā dizaina principus izveidot organizētu rekreācijas vietu Gaujas upes krastā, tādējādi to padarot pieejamu dažādām cilvēku grupām un dažādojot rekreācijas iespējas Valmieras pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

Ilgtermiņa: veicināt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, mazinot antropogēno slodzi dabas teritorijās, izveidot infrastruktūru vides pieejamībai pie publiskajiem ūdeņiem, kā arī, līdzsvarojot rekreācijas telpu attīstību pilsētā, iedzīvotājiem nodrošinātas rekreācijas iespējas kvalitatīvā dabas vidē.

Projekta aktivitātes:

 1. Projektējamās teritorijas ģeotehniskās izpētes veikšana un izpētes darbu pārskata sagatavošana būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vajadzībām
 2. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
 3. Teritorijas sakopšana un apauguma (krūmu) noņemšana, t.sk. zaru šķeldošana,
 4. Gaujas krasta daļas labiekārtojuma un  jaunas infrastruktūras izbūve,
 5. Autoruzraudzība
 6. Būvuzraudzība,
 7. Publicitāte

Projekta rezultāti:

 1. Attīrīta un sakopta teritorija 2,6ha platībā Gaujas upes labajā krastā Valmierā;
 2. Izveidota jauna infrastruktūra vides pieejamības nodrošināšanai pie Gaujas – piekļuvei pie upes izveidojot 3,5m plats blietētas grants seguma ceļš, kas atbilstoši universālā dizaina principiem būs piemērots cilvēkiem ratiņkrēslos, gājējiem, velosipēdistiem, kā arī nodrošinās operatīvā transporta piekļuvi upei;
 3. Izveidota labiekārtota rekreācijas teritorija (0,2ha) pie upes, kur, ievērojot universālā dizaina principus, izbūvēta koka terase/skatu platforma (~65m2 platībā) ar soliņiem un integrētiem zviļņiem, izvietotas atkritumu urnas.
 4. Sakopta Gaujas upes labā krasta daļa, izveidota organizēta rekreācijas vieta Gaujas upes krastā, padarot to pieejamu dažādām cilvēku grupām.

Projekta publicitāte:

Projekta logo:

Projekta datums: 30.04.2019
Skatīt vairāk
Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā
Programmas logo: 

Projekta nosaukums:

Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā

Īstenošanas laiks:

06.01.2016. - 31.12.2018.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: EUR 52 278

Projekta kopējās attiecināmās: EUR 52 278

ERAF: EUR 44 436,30 (85%)

Valsts budžeta dotācija:  EUR 7841,70 (15%)

 

Projekta mērķis:

Atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un īstenošanu.

Projekta aktivitātes:

Pašvaldībai deleģēto funkciju nodrošināšanai tiks izveidota vērtēšanas komisija – komisijas priekšsēdētājs, komisijas loceklis – pašvaldības speciālists un komisijas loceklis – pašvaldības jurists, bet pilnīgai vērtēšanas procesa funkciju nodrošināšanai publiskā iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā tiks atlasīti četri eksperti – finanšu eksperts, energoefektivitātes eksperts, ēku būveksperts un ceļu būveksperts. Komisijas priekšsēdētājs izvērtē un nepieciešamības gadījumā ierosina piesaistīt citu jomu ekspertus.

Projekta rezultāti:

Darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” integrēto teritoriālo investīciju projektu 3.3.1.,5.6.2.,4.2.2,8.1.2.,8.1.3. Specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas procesu nodrošināšana. Projekta 11.1.1.SAM administratīvā vadība.

Projekta publicitāte:

Preses relīze 04.02.2016.

Preses relīze 27.06.2016.

Preses relīze 20.09.2016.

Preses relīze 31.01.2017.

Preses relīze 28.03.2017.

Preses relīze 26.06.2017.

Preses relīze 26.09.2017.

Preses relīze 21.12.2017.

Preses relīze 20.09.2018.

Preses relīdz 27.12.2018.

Projekta datums: 31.12.2018
Skatīt vairāk
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve
Programmas logo:

Projekta nosaukums:

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve

Īstenošanas laiks:

15 mēneši (pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas)

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 1 662 701,82 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas: 250 710,81 EUR, t.sk.:

ERAF finansējums: 213 104,19 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 30 085,29 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 7 521,33 EUR

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā  Ūdens ielā 2C, Valmierā un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Projekta aktivitātes:

 1. Būvdarbu veikšana,
 2. Būvuzraudzība,
 3. Autoruzraudzība,
 4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Projekta rezultāti:

Veikta pašvaldības ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana (t.sk. saules kolektoru uzstādīšana).

Projekta publicitāte:

21.12.2017. Ūdens ielā 2C veidos sociālo māju (www.valmiera.lv)

05.04.2019. Noslegusies ekas Udens iela 2C parbuve (www.valmiera.lv)

12.06.2019. Valmiera tiks nodrošinats atskurbšanas pakalpojums (www.valmiera.lv)

Noslegusies ekas Udens iela 2C parbuve (Pašvaldibas informativais izdevums "Valmiera", 2019. gada aprilis)

Valmiera tiks nodrošinats atskurpšanas pakalpojums (Pašvaldibas informativais izdevums "Valmiera", 2019. gada junijs)

Projekta datums: 28.12.2018
Skatīt vairāk
Vides izglītības infrastruktūras objekta "Ģīmes upes dabas taka” izveide

Projekta iesniedzējs:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Finansēšanas avots:

Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātais projektu konkurss “Multisektorālie projekti” aktivitāte “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”

Projekta īstenošanas termiņš:

 2017.gada maijs – 2018.gada 15.maijs

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:

87000 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums:

Pašvaldības līdzfinansējums 27 000 EUR, finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai 3000 EUR.

 

Projekta mērķis:

Veicināt sabiedrībā atbildību un izpratni par apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

 

 • Būvprojekta izstrāde.
 • Ģīmes upes dabas takas izveide.
 • Būvuzraudzība un autoruzraudzība.
 • Projekta publicitātes pasākumi.

 

Projekta publicitāte:

Veidos Ģīmes upes/ dīķa dabas taku (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera domā un rada", Augusts, 2017, Nr.161)

Veidos Ģīmes upes/ dīķa dabas taku (30.08.2017.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Zaļā Valmiera"

Uzsāk Ģīmes upes dabas takas izveidi (18.12.2017.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

Video "Uzsākta Ģīmes upes dabas takas izveide"

Turpinās Ģīmes dabas takas izveide (05.04.2018.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

Fotogalerija "Top Ģīmes dabas taka" (05.04.2018.) www.valmiera.lv sadaļa "Galerijas"

Nozīmīgi ornitologi Ģīmes takas stāstā (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera domā un rada", Maijs, 2018, Nr.180)

Valmierā tiks atklāta Ģīmes dabas taka (11.07.2018.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Zaļā Valmiera"

Valmierā atklāta Ģīmes dabas taka (12.07.2018.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Zaļā Valmiera"

Fotogalerija "Valmierā atklāta Ģīmes dabas taka" (12.07.2018.) www.valmiera.lv sadaļa "Galerijas"

Atklāta Ģīmes dabas taka (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera domā un rada", Jūlijs, 2018, Nr.182)

 

Programmas logo: 
Projekta datums: 15.05.2018
Skatīt vairāk
Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā

Valmieras pilsētas pašvaldība ir noslēgusi 2017.gada 19.oktobrī līgumu Nr.04-703/2.4.4.8/17/485 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekts "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/002) apstiprināts ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2016.gada 11.marta lēmumu Nr.39-2-40/1218 un 2016.gada 4.aprīļa atzinumu un īstenots saskaņā ar 2016.gada 26.aprīlī noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros.

Projekta datums: 19.10.2017
Skatīt vairāk
Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai
Programmas logo:

Projekta nosaukums:

Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai

Īstenošanas laiks:

2016.gada decembris- 2017.gada septembris

Projekta  izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: EUR 3 707 715,75

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 3 601 112,67

ERAF finansējums EUR 3 060 945,77

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 432 133,52

Projekta mērķis:

Palielināt privāto investīciju apjomu Valmieras pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

 

Projekta aktivitātes:

 1. Cempu un Paula Valdena ielu pārbūve
 2. Būvuzraudzība
 3. Autoruzraudzība
 4. Publicitāte

Projekta rezultāti:

Veikta Cempu un Paula Valdena ielu segas pārbūve un nestspējas paaugstināšana, izbūvējot jaunas asfaltbetona kārtas, izbūvētas ietves un veloceliņi gājēju un velobraucēju drošībai, veikta ielu apgaismojuma un lietus kanalizācijas izbūve.

Projekta publicitāte:
Projekta datums: 30.09.2017
Skatīt vairāk
Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana un labiekārtošana dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai

Projekta nosaukums:

Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana un labiekārtošana dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai

Īstenošanas laiks:

29.05.2017. – 30.09.2017.

Projekta kopējās izmaksas:

EUR 18 140

Projekta mērķis:

Īstermiņa: sakopt intensīvi izmantotu dabas teritoriju Gaujas upes labajā krastā, Atpūtas parka dienvidrietumu daļā, izveidot organizētas rekreācijas vietas pie dabas - radīt iespēju Valmieras pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem (īpaši laivotājiem) atpūsties pie upes pilsētā labiekārtotās atpūtas vietās.

 

Ilgtermiņa: veicināt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību Gaujas upes krastmalu teritorijās Valmieras pilsētā, samazinot cilvēku radīto negatīvo ietekmi uz veģetāciju un dabas vidi kopumā, kā arī līdzsvarojot rekreācijas telpu attīstību pilsētā ar dabas un vides aizsardzības prasībām.

Projekta aktivitātes:

 1. Būvniecības ieceres projekta izstrāde,
 2. Teritorijas sakopšana un apauguma (krūmu) noņemšana, t.sk. zaru šķeldošana,
 3. Taciņu atjaunošana un piebēršana ar grants maisījumu,
 4. Atpūtas vietu ierīkošana un mazo arhitektūras formu uzstādīšana,
 5. Būvuzraudzība,
 6. Publicitāte

Projekta rezultāti:

 1. Attīrīta un sakopta teritorija 0,8 ha platībā Gaujas upes labajā krastā Valmierā;
 2. Atjaunotas meža takas atpūtas vietu teritorijā;
 3. Labiekārtotas un aprīkotas 4 atpūtas vietas Valmierā, Gaujas upes labajā krastā;
 4. Uzstādītas mazās arhitektūras formas (2 augstie galdi, 3 zemie galdi, 10 soli, 2 ugunskura vietas un 4 atkritumu urnas), 2 koka (pusbaļķa) soli;
 5. Izveidota organizēta cilvēku plūsma un atpūtas iespējas pie Gaujas upes Atpūtas parka dienvidrietumu daļā.

Projekta publicitāte:

"Būs jaunas atpūtas vietas" (Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"; publicēšanas datums 07.08.2017.)

"Būs jaunas atpūtas vietas" (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera Domā un Rada" Nr. 160, 2017.gada augusts, 3.lpp.)

"Jaunieši piedalās atpūtas vietu izveidē" (Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"; publicēšanas datums 31.08.2017.)

"Jaunieši piedalās atpūtas vietu izveidē" (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera Domā un Rada" Nr.161, 2017.gada augusts, 2.lpp.)

"Noslēdzies Gaujas krasta labiekārtošanas projekts" (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera Domā un Rada" Nr. 164, 2017.gada oktobris, 3.lpp.) 

"Izveidotas atpūtas vietas pie Gaujas" (Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"; publicēšanas datums 16.10.2017.)

"Izveidotas atpūtas vietas pie Gaujas" (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera Domā un Rada" Nr. 165, 2017.gada oktobris, 2.lpp.)

Projekta logo:

Projekta datums: 30.09.2017
Skatīt vairāk
Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” projekts “SHARE”

 

Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” projekts “SHARE”

 

 

2. atbalsta darbības

1. apakšpasākums

"Pašvaldību sadraudzība" (Town Twinning)

 

Dalība: Projekts apvienoja ap 700 iedzīvotāju Vallefoglijā (Itālijā), ieskaitot 30 no Valmieras (Latvijā) un 160 no Vodņanas-Dignano pilsētas (Horvātijā).

Vieta un laiks: Projekts notika Vallefoglia pilsētas pašvaldības teritorijā Eiropas nedēļas laikā no 2016.gada 27. septembra līdz 1. oktobrim.

Īss apraksts: 27. septembrī Vallefoglia skolēni un viesģimenes īpašā ceremonijā sagaidīja pilsētā skolēnus un skolotājus no Valmieras un Vodņanas. No 27. Līdz 30. septembrim skolēni ik rītu apguva nodarbības skolā, bet pēcpusdienā baudīja atpūtas brīžus dažādu paaudžu kopā būšanas centrā Cappone apkārtnē. Ceturtdien, 29. septembrī notika sanāksme starp visām projekta partneru pilsētām, taču galvenā pasākuma diena bija piektdiena, 30. septembris, kad svinīgā ceremonijā tika parakstīts oficiālais sadraudzības-partnerības pakts starp sadraudzības pilsētām. Pēcpusdienā notika skolēnu sporta turnīrs un tikšanās par tautsaimniecības jautājumiem, bet vakarā pasākums noslēdzās ar svinībām. Tikšanās nedēļa tika noslēgta 1. oktobrī dažādu paaudžu kopā būšanas centrā Montecchio apkārtnē.

 
 
 

Il progetto « SHARING » è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma « Europa per i cittadini »

 

 

Applicabile all’Asse 2, Misura 2.1

"Gemellaggi di città

Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire circa 700 dei cittadini, di cui 30 provenienti dalla città di Valmiera (Lettonia) e 160 della città di Vodnjan - Dignano.

Luogo/Date: la Settimana Europea della città di Vallefoglia si è svolta sul territorio comunale dal 27 settembre al 1° ottobre 2016.

Descrizione succinta:

Il giorno 27 settembre sono arrivati gli studenti giovanissimi da Valmiera e Vodnjan, accompagnati dagli insegnanti, e si è svolta una solenne cerimonia di accoglienza da parte delle scuole e delle famiglie ospitanti: dal 27 al 30 settembre con gli studenti al mattino sono state svolte attività nelle scuole, I.C.S. e I.C.S.; nel pomeriggio vi sono stati momenti ricreativi presso il Centro di aggregazione multigenerazionale in località Cappone.

Da giovedì 29 settembre si sono tenuti incontri tra tutte le delegazioni delle città gemellande.

La giornata clou dell’evento è stata venerdì 30 settembre, durante la quale  con cerimonia solenne di formalizzazione della partnership è stato sottoscritto il Patto di Gemellaggio tra le città gemelle. Nel pomeriggio si è svolto un torneo tra studenti sportivi ed un incontro per il settore economico e la serata si è conclusa con festeggiamenti.

La settimana di incontri si è conclusa il 1° ottobre presso il Centro di aggregazione multigenerazionale in località Montecchio.

 
Projekta datums: 01.10.2016
Skatīt vairāk
Valmieras pilsētas apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa

Projekta nosaukums:

Valmieras pilsētas apgaismojuma infrastruktūras nomaiņa

Īstenošanas laiks:

20.05.2015. - 29.05.2015.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās plānotās izmaksas: 842407.19 EUR

Kopējās attiecināmās: 815807.59 EUR

KPFI: 571065.31 EUR (70%)

Pašvaldības līdzfinansējums: 244742.28 EUR (30%)

Projekta mērķis:

Projekta mērķi ir:

1. Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana par 153,78 t gadā Valmieras pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, nomainot esošās nātrija augstspiediena lampu armatūras pret LED armatūrām.

2. Samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu par 369423,80 kWh gadā.

Projekta aktivitātes:

 1. Projekta vadība.
 2. Iepirkuma procedūras veikšana par LED armatūru, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas, pievadu, esošās apgaismojuma sistēmas elementu - balstu un to uzstādīšanai nepieciešamo materiālu iegādi, demontāžas un montāžas darbiem.
 3. LED armatūru, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas, pievadu, esošās apgaismojuma sistēmas elementu - balstu un to uzstādīšanai nepieciešamo materiālu iegāde un uzstādīšana.
 4. Būvuzraudzība.
 5. Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta rezultāti:

Visā pilsētas teritorijā nomainīti 515 LED gaismekļi un 398 balsti.

Projekta logo:
Projekta datums: 29.05.2015
Skatīt vairāk
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus elektromobiļus

Projekta nosaukums:

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus elektromobiļus

Īstenošanas laiks:

20.06.2014.-19.12.2014.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 60 450,00 EUR

Projekta kopējās attiecināmās: 51 795,00 EUR

KPFI: 36 158,77 EUR (69,81%)

Pašvaldības līdzfinansējums: 15 636,23 EUR (30,19%)

Projekta mērķis:

Divu jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobiļu iegāde, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajiem aktiem mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri, elektromobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā.

Projekta aktivitātes:

 1. Iepirkuma procedūras veikšana.
 2. Elektromobiļu iegāde.
 3. Publicitātes nodrošināšana.

Projekta rezultāti:

Valmieras pilsētas pašvaldībai iegādāti divi jauni elektromobili – Volkswagen e-up un Citroen Berlingo III FG Elektro FG, kurus ikdienā izmanto pašvaldības speciālisti darba pienākumu veikšanai.

Projekta logo:
Projekta datums: 19.12.2014
Skatīt vairāk
Valmieras Mūzikas skolas izbūve

Projekta nosaukums:

Valmieras Mūzikas skolas izbūve

Īstenošanas laiks:

12.12.2012.-30.11.2013.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 1 085 052 LVL

Projekta kopējās attiecināmās: 1 085 052 LVL

ERAF: 922 294 LVL ( 85%)

Valsts budžeta dotācija: 24 413 LVL (2.25%)

Pašvaldības līdzfinansējums: 138 345 LVL (12.75%)

Projekta mērķis:

Izveidot jaunu mūzikas izglītības iestādes infrastruktūru, lai nodrošinātu kvalitatīvu, pieejamu, drošu, ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošu mūzikas izglītības iestādi Valmierā, paaugstinātu izglītības konkurētspēju, veicinātu Valmieras kā nacionālas nozīmes attīstības centra izaugsmi.

Projekta aktivitātes:

 1. Būvdarbu veikšana.
 2. Teritorijas labiekārtošanas darbi.
 3. Autoruzraudzība.
 4. Būvuzraudzība.
 5. Arheoloģiskā uzraudzība.
 6. Publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti:

Mūzikas skola rekonstruēta, pārbūvējot 1927. gadā celto ēku. Būvniecības gaitā veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – fasāžu un pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve. Mācību telpas ir nodrošinātas ar skaņas izolāciju. Izbūvētas nepieciešamās inženierkomunikācijas – ūdensapgāde, kanalizācija, apkure, elektrība, lietus kanalizācija, ugunsdrošības un apsardzes signalizācija, vājstrāvu tīkli. Ēkā izbūvēts arī lifts. Darbi veikti arī skolas teritorijas labiekārtošanā – izbūvētas stāvvietas un gājēju ietves, bruģēts skolas pagalms un sakopts Gaujas krasts. Valmieras Mūzikas skolas pagalmā izvietots arī senais bruģis, kas Lāčplēša ielas rekonstrukcijas laikā tika atklāts pie Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas.

Projekta logo:
Projekta datums: 30.11.2013
Skatīt vairāk
Pirmskolas izglītības iestādes „Kārliena” rekonstrukcija
Projekts uzsākts: 2013-09-01
Projekta kopējās izmaksas:
969994 Ls
718408 Ls
232569 Ls
Projekta mērķis: Projekta mērķis veicināt bērnu vecāku nodarbinātības iespējas un atgriešanos darba tirgū, samazinot rindu uz Valmieras pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm, palielinot Valmieras pilsētas 6. pirmskolas izglītības iestādes „Kārliena” pakalpojuma pieejamību un attīstot iestādes infrastruktūru.
Aktivitātes: Īstenojot projektu, bērnudārzam „Kārliena” plānots uzcelt piebūvi, kurā tiks atvērtas divas jaunas grupas piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kā arī izveidota aktu zāle. Līdz šim PII „Kārliena” bija viena zāle, kurā tika apvienotas mūzikas un sporta nodarbības. Tā kā iestādē ir plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums, zāles noslogojums bija ļoti liels. Šī projekta rezultātā būs iespēja iegūt divas zāles – esošā tiks pārbūvēta par sporta, savukārt jaunajā piebūvē būs aktu zāle. Tāpat plānots veikt inženiertīklu rekonstrukcijas darbus – nomainīt apkures sistēmu un elektroinstalāciju, izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju un hidroizolāciju, kā arī veikt ēkas siltināšanu un teritorijas sakārtošanas darbus. Projekta ietvaros tiks paplašināts arī stāvlaukums. Rekonstrukcijas rezultātā tiks paaugstināta ēkas energoefektivitāte – samazināsies izmaksas par apkuri un elektrību.
Rezultāti: Rekonstruēta un labiekārtota Pirmsskolas izglītības iestāde "Kārliena", samazinot bērnu skaitu rindā par 20%.
Projekta logo:

 

Projekta datums: 01.09.2013
Skatīt vairāk
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valmieras pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā

Projekta nosaukums:

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valmieras pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā

Īstenošanas laiks:

19.08.2013.-30.08.2013.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 499 829,84 LVL

Projekta attiecināmās: 463 889,13 LVL

KPFI: 324 722,39 LVL (70%)

Pašvaldības līdzfinansējums: 139166,74 LVL (30%)

Projekta mērķis:

Projekta mērķi ir:

1. Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana par 158,24 t gadā Valmieras pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, nomainot esošās nātrija augstspiediena un dzīvsudraba lampu armatūras pret LED armatūrām.

2. Samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu par 383282,85 kWh gadā.

Projekta aktivitātes:

 1. Projekta vadība,
 2. Iepirkuma procedūras veikšana par LED armatūru, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas, pievadu, esošās apgaismojuma sistēmas elementu - balstu un to uzstādīšanai nepieciešamo materiālu iegādi, demontāžas un montāžas darbiem.
 3. LED armatūru, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas, pievadu, esošās apgaismojuma sistēmas elementu - balstu un to uzstādīšanai nepieciešamo materiālu iegāde un uzstādīšana.
 4. Būvuzraudzība.
 5. Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta rezultāti:

Visā pilsētas teritorijā nomainīti 468 LED gaismekļi un 444 balsti.

Projekta logo:
Projekta datums: 30.08.2013
Skatīt vairāk
Speciālistu piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldībai

Projekta nosaukums:

Speciālistu piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldībai

Īstenošanas laiks:

26.11.2010.-31.12.2012.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 27 620,45 LVL

ESF: 27 620,45 LVL (100%)

 

Projekta mērķis:

Paaugstināt Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvās publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti.

Projekta aktivitātes:

 1. Speciālistu piesaiste.
 2. Publicitāte.

Projekta rezultāti:

Projekta rezultātā Valmieras pilsētas pašvaldībai piesaistīts būvinženieris un arhitekta palīdze, radot būtisku ieguldījumu pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes ikdienas darbā.

Projekta ietvaros ir izstrādāts Valmieras pilsētas pašvaldības nekustāmā īpašuma apsaimniekošanas un renovācijas plāns un Valmieras pilsētas apstādījumu inventarizācijas un attīstības projekts.

Projekta logo: 
Projekta datums: 31.12.2012
Skatīt vairāk
Tilta pār Gauju Cēsu ielā, Valmierā, rekonstrukcija

 

Projekts uzsākts: 2012-06-04
Projekta kopējās izmaksas:

Kopējās attiecināmās izmaksas 1646540.97

Eiropas Savienības finansējums 1399559.81 LVL (85%)

Valsts budžeta dotācija 37047.17 (2.25%)

Pašvaldības līdzfinansējums 209 933.99 LVL (12.75%)

Projekta mērķis:

Tilts pāri Gaujai pilsētas centrā ir viens no būtiskākajiem transporta infrastruktūras objektiem pilsētā. Tas savieno divas funkcionāli vienlīdzīgas pilsētas daļas, kuras atdala upe Gauja. Pēdējos gados tilts kļuvis par vienu no vājākiem posmiem Valmieras transporta infrastruktūras sistēmā. Veicinošs faktors tam bijis - katru gadu pieaugošā satiksmes intensitātes palielināšanās pilsētā. Pēdējo reizi tilts rekonstruēts 1963.gadā, vēlāk veikti atsevišķi uzturēšanas darbi tilta konstrukcijām.

Projekts „Tilta pār Gauju Cēsu ielā, Valmierā rekonstrukcija” veicinās policentrisku un līdzsvarotu Vidzemes reģiona attīstību, sekmējot Valmieras kā reģionālās nozīmes attīstības centra izaugsmi, pilsētvides konkurētspēju, sasniedzamību, pieejamību un pievilcību saskaņā ar Valmieras pilsētas attīstības programmu 2008.-2014. gadam.

Mērķis- izveidot drošu, videi draudzīgu un kvalitatīvu transporta sistēmas posmu, rekonstruējot tiltu pār Gauju Cēsu ielā, Valmierā un saistot vienā sistēmā pilsētas atsevišķās funkcionālās zonas, sekmējot iedzīvotāju, operatīvā dienesta un darbaspēka mobilitāti.

Aktivitātes:
 • Projekta sagatavošana: projektēšana, izmaksu efektivitātes analīzes izstrāde;
 • Tilta būvniecība:
 • brauktuves daļas un ietvju seguma būvniecība;
 • satiksmes drošības elementu - ielu apgaismojuma un aizsargbarjeru – atjaunošana;
 • lietus kanalizācijas izbūve;
 • elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras atjaunošana;
 • apkārtējās teritorijas labiekārtošana;
Rezultāti:

Rekonstruēts trīslaidumu tēraud - dzelzsbetona siju tilts ar karstā asfaltbetona SMA 11 virskārtas izbūvi uz tilta 750 m2 platībā un karstā asfaltbetona AC 8 izbūvi uz tilta ietvēm 510 m2 platībā. Rekonstrukcijas rezultātā nodrošināta droša, ērta transporta satiksmes infrastruktūra, uzlabojot pārvietošanās apstākļus arī gājējiem un velosipēdistiem, un nodrošinot vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām.

Tilta konstrukciju, seguma kvalitātes uzlabošana, un atsevišķas ietves ierīkošana gājējiem un riteņbraucējiem ļaus nodrošināt satiksmes drošību un dos ilgtermiņa piesārņojuma samazināšanos, autotransportam braucot pa labākas kvalitātes ielām, izlīdzināsies transporta plūsmas radītā slodze, kas samazinās arī sastrēgumu skaitu, gāzu emisijas un to negatīvi radītas sekas uz apkārtējo vidi.

Projekta logo: 

 

Projekta datums: 06.04.2012
Skatīt vairāk
Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu
Projekts uzsākts: 2012-04-01
Projekta kopējās izmaksas:
23910.8 Ls
23910.8 Ls
0 Ls
Projekta mērķis: Projekts šobrīd ir aktuāls, jo energoefektivitāte ir viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā ierobežot industrializācijas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, samazinot energopatēriņu energosistēmas lietotāja pusē un enerģijas zudumus rašošanā, pārvaldē un sadalē. Energoefektivitātes paaugstināšana uzlabo arī valsts ekonomiskos rādītājus. Projekta mērķis ir paaugstināt Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti energoefektivitātes projektu sagatavošanā, līdz ar to sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu.
Projekta tiešā mērķauditorija ir : Valmieras pilsētas pašvaldības darbinieki, kas iesaistīti Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto energoefektivitātes projektu īstenošanā, partnerinstitūciju speciālisti- apmācību kursu dalībnieki.
Projekta iesniedzējs ir: Valmieras pilsētas pašvaldība, projekta partneri ir Valkas, Smiltenes, Strenču, Cēsu, Amatas novadu pašvaldības un Jelgavas pilsētas dome.
Projekta īstenošanas ilgums: 10 mēneši.
Projekta īstenošanas vieta: Valmiera, Valka, Smiltene, Strenči, Cēsis un Jelgava.
Aktivitātes:

Valmieras pilsētas pašvaldības sagatavotais projekts „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu” vērsts uz pašvaldību un pašvaldību speciālistu zināšanu pilnveidošanu energoefektivitātē, lai profesionāli un efektīvi apgūtu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus Latvijā. Projektā veicamās aktivitātes vērstas pilnīgu zināšanu apguvi, gan no teorētiskās puses (pašvaldību un tās iestāžu speciālistu apmācības), gan no praktiskās puses (pieredzes apmaiņas partnerības pasākumos un pieredzes apmaiņas vizītē Jelgavā), iepazīstoties ar partnerinstitūciju labākās prakses piemēriem. Projekta ietvaros apmācītie speciālisti nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldībā un partnerinstitūcijās kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu un īstenošanu tādā veidā tieši sekmējot apakšaktivitātes mērķa- panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā sasniegšanu.

Speciālistiem zināšanas būs iespējams apgūt gan no teorētiskās puses, gan no praktiskās puses - pieredzes apmaiņas pasākumos. Projektu iesniegusi Valmieras pilsētas pašvaldība, bet kā partnerinstitūcijas tiek piesaistītas arī Valkas, Smiltenes, Strenču, Cēsu, Amatas novadu pašvaldības un Jelgavas pilsētas dome, piedaloties projekta aktivitāšu īstenošanā.

Rezultāti:
Sagaidāmie rezultāti: 
Apmācīti un partneru pieredzi apguvuši 44 pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālisti, partneru pieredzi apguvuši 8 Jelgavas pilsētas domes speciālisti.
Projekta logo:

 

Projekta datums: 01.04.2012
Skatīt vairāk
„Attālo teritoriju attīstības veicināšana, veidojot uz vietējiem cilvēkiem un resursiem balstītu Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršrutu un produktu/Via Hanseatica”
Projekts uzsākts: 2012-01-01
Projekta kopējās izmaksas:
240779 Ls
Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums:
Projekta mērķis:

Via Hanseatica maršruts savienos vairākas pilsētas starp trim valstīm – Latviju, Igauniju un Krieviju, uzsverot katras valsts unikalitāti, tādējādi radot īpaši pievilcīgu tūrisma maršrutu un nodrošinot attiecīgo teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Projekta ietvaros maršruts tiks veidots, savienojot trīs projekta dalībvalstu pilsētas – Sanktpēterburgu, Narvu/Ivangorodu, Tartu, Valku/Valgu, Valmieru un Siguldu. Via Hanseatica maršruts savienos vairākas pilsētas starp trim valstīm – Latviju, Igauniju un Krieviju, uzsverot katras valsts unikalitāti, tādējādi radot īpaši pievilcīgu tūrisma maršrutu un nodrošinot attiecīgo teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Projekta ietvaros maršruts tiks veidots, savienojot trīs projekta dalībvalstu pilsētas – Sanktpēterburgu, Narvu/Ivangorodu, Tartu, Valku/Valgu, Valmieru un Siguldu. 

Projektu var uzskatīt par 2004.-2007.gadā realizētā VHB-Zone projekta secīgu turpinājumu, kurā maršruts Via Hanseatica tika iezīmēts no Taurages (Lietuvā) caur Latvija līdz pat Narvai (Igaunijā). Iepriekšējā projekta laikā Valmierā tika izstrādāts būvprojekts Valmieras novadpētniecības muzeja ēkai Pilskalna ielā 2, kā arī uzstādīts informatīvs stends K.Baumaņa ielā, stāvlaukumā pie Kultūras centra.

Pašvaldības kā partnera kopējās Projekta izmaksas EUR 35399,80 (LVL 24879,12), tajā skaitā, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmas līdzfinansējums 31859,82 EUR (22391,20 LVL), valsts budžeta līdzfinansējums EUR 1770,00 (LVL 1243,96 LVL), Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums EUR 1769,98 (LVL 1243,96 LVL).

Aktivitātes: Projekta ietvaros par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ar Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 5% apmērā tika rekonstruētas kāpnes Ziloņu ielā. Tāpat tika uzstādītas norādes zīmes pilsētā, kā arī atjaunots informācijas stends stāvlaukumā pie Kultūras centra.
Projekta logo:

 

Projekta datums: 01.01.2012
Skatīt vairāk
Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas Valmierā rekonstrukcija

Projekta nosaukums:

Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas Valmierā rekonstrukcija

Īstenošanas laiks:

17.06.2010.-30.12.2011.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 3 721 437 LVL

Kopējās attiecināmās izmaksas: 3 721 437 LVL

ERAF: 3 163 221 LVL (85%)

Valsts budžeta dotācija: 83 732 LVL (2,25%)

Pašvaldības finansējums: 474 484 LVL (12,75%)

Projekta mērķis:

Veicināt Valmieras kā reģionālās nozīmes attīstības centra izaugsmi, kas veicinās investoru piesaisti, sekmēs dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, darbavietu un pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību un izveidot Valmieras pilsētā videi draudzīgu un ērtu transporta sistēmu un kvalitatīvu ielu tīklu, uzlabojot Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas tehnisko stāvokli.

Projekta aktivitātes:

 1. Projekta sagatavošana.
 2. Būvniecība.
 3. Autoruzraudzība.
 4. Būvuzraudzība.
 5. Publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti:

Izbūvēta kvalitatīva Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas brauktuve, ērti un droši apstākļi gājējiem, velosipēdistiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem, mūsdienu prasībām atbilstoša satiksmes drošības infrastruktūra un ielu apgaismojums.

Projekta logo: 
Projekta datums: 30.12.2011
Skatīt vairāk
Satiksmes drošības uzlabojumi Beātes, Limbažu, Rubenes, Matīšu, Mālu ielu krustojumā Valmieras pilsētā

Projekta nosaukums:

Satiksmes drošības uzlabojumi Beāte, Limbažu, Rubenes, Matīšu, Mālu ielu krustojumā Valmieras pilsētā

Īstenošanas laiks:

21.01.2011.-20.11.2011.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 398 290 LVL

ERAF: 334 563,60 LVL (84%)

Pašvaldības budžeta finansējums: 8 961,53 LVL (2.25%)

Pašvaldības budžeta finansējums: 54 764,87 LVL (13.75%)

Projekta mērķis:

Satiksmes drošības līmeņa uzlabošana, veicot potenciāli bīstamās vietas rekonstrukciju, transporta infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus.

Projekta aktivitātes:

 1. Projekta sagatavošana, projektēšana.
 2. Būvniecība.
 3. Autoruzraudzība.
 4. Būvuzraudzība.
 5. Projekta publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti:

Izbūvēts kvalitatīvs rotācijas aplis Beātes, Limbažu, Rubenes, Matīšu un Mālu ielu krustojumā, nodrošināti ērti un droši apstākļi transporta līdzekļu vadītājiem, pasažieriem un gājējiem, izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša satiksmes drošības infrastruktūra un uzlabota ceļu satiksmes drošība.

Projekta logo: 
Projekta datums: 20.11.2011
Skatīt vairāk
Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldību ēkās

Projekta nosaukums:

Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldību ēkās

Īstenošanas laiks:

20.11.2009.-01.11.2011.

Projekta kopējās izmaksas:

Kopējās attiecināmās izmaksas: 1 235 592,19 LVL

KPFI: 1 025 541,52 LVL (83%)

Pašvaldības līdzfinansējums: 210 050,67 LVL (17%)

Projekta mērķis:

Vispārīgais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs,

Specifiskais mērķis – Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana.

Projekta aktivitātes:

 1. Energoauditu sagatavošana 10 ēkām.
 2. Tehnisko projektu sagatavošana 10 ēkām.
 3. 10 ēku siltināšana – būvdarbu veikšana.
 4. Būvuzraudzības veikšana 10 ēkām.
 5. Autoruzraudzības veikšana 10 ēkām.
 6. Publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti:

Paaugstināta energoefektivitāte 10 Valmieras pilsētas izglītības iestāžu ēkās:

•pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”,

•pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis”,

•pirmsskolas izglītības iestāde „Krācītes”,

•speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”,

•Valmieras Pārgaujas pamatskola Meža ielā 12 un Meža ielā 12A,

•Valmieras 2.vidusskola,

•Valmieras Viestura vidusskola,

•Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sporta zāle un baseins,

•Valmieras Valsts ģimnāzijas 5.-6.klašu korpuss un sporta zāle.

Projekta logo:
Projekta datums: 01.11.2011
Skatīt vairāk