A A A

Inženiertehniskā infrastruktūra

PAMATINFORMĀCIJA PAR VALMIERAS IŽENIERTEHNISKO INFRASTRUKTŪRU

 

Iedzīvotāju ērtībām un dzīves kvalitātes uzlabošanai Valmierā 2020.gadā aktīvi rit daudzveidīgi pilsētas infrastruktūras būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbi gan ielu infrastruktūrā, gan atpūtas infrastruktūrā, gan atpūtas, sporta, izglītības un saimnieciskajos infrastruktūras objektos.

 

INŽENIERTEHNISKĀS KOMUNIKĀCIJAS

Lai nodrošinātu katlumājas darbību, SIA “Valmieras ūdens” veic jaunu siltumtrases izbūvi, vienlaikus īstenojot vēl citus ar ūdensapgādi, kanalizāciju un lietus kanalizāciju saistītus būvdarbus. Būvdarbi notiek Dārza, Beātes un Limbažu ielās.

 Šogad tiek turpināta plānveida cietā seguma ieklāšana, veicot virsmas divkāršo apstrādi ar šķembām un bitumena emulsiju, pilsētas grantētajām ielām. Cieto segumu vispirms paredzēts ieklāt šādās ielās: Ausekļa un Straupes ielās, kā arī Ūdens ielas posmā no Pauku līdz Zaķu ielai. Pēc tam cieto segumu plānots ieklāt šādās ielās: Dauguļu, Dikļu, Ezera, Jāņa Ziemeļnieka, Krasta, Lazdu, Parka, Pilātu, Upes un Ūdru ielās, kā arī Vienības ielas posmā no Brīvības līdz Austrumu ielām. Kopējais apstrādājamo ielu garums ir 4,278 km.      

Atbilstoši būvprojektam “Lietus ūdens/drenāžas kolektora un grāvju sistēmas sakārtošana Sporta un Skolas ielās” uzsākta lietus kanalizācijas izbūve Skolas un Sporta ielām. Ja saglabāsies atbilstoši laikapstākļi, arī šo abu ielu grantētajiem posmiem – Skolas ielas posmam no Rīgas līdz Sporta ielai un Sporta ielas posmam no Jāņparka līdz Nauču ielai – šogad plānota virsmas divkāršā apstrāde, ieklājot cieto segumu.

 

SATIKSMES DROŠĪBAS RISINĀJUMI

Mujānu ielā līdz Nauču ielai un Mazajā Šķūņu ielā šogad paredzēta ielu apgaismojuma izbūve. Pagaidu apgaismojums izbūvēts Vanšu tiltam pār Gauju.

Gājēju drošībai pie divām gājēju pārejām šogad paredzēta satiksmes drošības saliņu izbūve. Tās būs gājēju pārejas pār Rubenes ielu pie bērnudārza “Ezītis” un pār Matīšu šoseju pie krustojuma ar Mālu ielu – pie daudzdzīvokļu īres namiem esošā gājēju pāreja. Šajā pilsētas daļā turpinās arī Dakstiņu ielas izbūve, kas savienos Matīšu šoseju ar Ķieģeļu ielu.

 

IELU REMONTI, PĀRBŪVES, BŪVNIECĪBA

Šovasar paredzēts pabeigt Kauguru ielas pārbūvi, kā arī notiek Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Kauguru ielas līdz Sila ielai. Topošajā jaunajā Rūpniecības un Eksporta ielas industriālajā teritorijā uzsākta Eksporta ielas izbūve, kā arī tiks uzsākta Dzelzceļa ielas pārbūve. Darbus plānots pabeigt 2021.gadā.

Lai uzlabotu gan iedzīvotāju pārvietošanās apstākļus un drošību, gan nodrošinātu ielu izmantojošo komersantu vajadzības pēc ērtas satiksmes infrastruktūras, 2020.gada augustā tiek uzsākta Mālu ielas posma no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai pārbūve.

Augusta sākumā uzsākta arī Teodora Ūdera, Tālavas un Kāpu ielas pārbūve, kas ir daļa no šobrīd notiekošās "Krāču kakta" attīstības.

Šogad tiks īstenota ietves (apvienota gājēju-velosipēdistu ceļa) izbūve Rubenes ielas posmā no Georga Apiņa ielai līdz Beātes ielai, kā arī Valkas ielas posmā no Raiņa līdz Tērbatas ielai.

 

TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA, BŪVNIECĪBA, REMONTI

2020.gada jūnijā uzsākta bijušā Valmieras gaļas kombināta un tam piegulošo teritoriju sakārtošana. Plānota vidi degradējošu ēku un būvju Rūpniecības ielā 1 un Dzelzceļa ielā 9 nojaukšana.

Pilsētas centrā tiek plānota degradētas būves – garāžas Kārļa Baumaņa ielā 4A – nojaukšana.

Rīgas ielā 43A – Valmieras skeitparka un blakus esošā bērnu rotaļu laukuma teritorijās - tiek veidots jauns sporta un aktīvās atpūtas laukums.

Krāču ielā 4 tiks veidots jauns rotaļu laukums.

Ir uzsākti Memoriāla II pasaules karā kritušajiem pirmās kārtas atjaunošanas darbi.  

Ir noslēgusies Valmieras estrādes grīdas atjaunošana.

Turpinās Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlētikas manēžas būvniecība, dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B pārbūve.

2020.gadā tiek uzsākta Valmieras vēsturiskā centra attīstība: Valmieras Kultūrvides centra 1.kārtas jaunbūves būvniecība, kā arī Ziloņu ielas pārbūve.

Arī vairākās Valmieras izglītības iestādēs 2020.gadā notiek dažādi remontdarbi. Lielākie no tiem ir ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes izziņošanas sistēmas un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūve Valmieras 5.vidusskolā. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu izbūve uzsākta arī bērnudārzos “Vālodzīte” un “Krācītes”. Grupu telpu remonts plānots bērnudārzā “Buratino”. Kanalizācijas tīklu un izvadu nomaiņa tiek veikta bērnudārzā “Ezītis”, un bērnudārzā “Pienenīte” plānots zāles ar priekštelpu remonts. Arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 2.stāva gaitenī notiek remontdarbi. Tiek turpināta sporta zāles būvniecība Valmieras Viestura vidusskolā.  

Remontdarbi šogad notiek arī vairākās pašvaldībai piederošās ēkās: Stacijas ielā 26 izsludināts iepirkums ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai, kā arī ir sagatavots projekta pieteikums Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piesaistei ēkas energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošanai. Pieejamā finansējuma apjomā ēkā plānots arī istabiņu remonts.  Lai nodrošinātu ēkas atbilstību ugunsdrošības un vides pieejamības prasībām, remontdarbi plānoti dzīvojamā mājā Purva ielā 13. Dažādi remontdarbi plānoti arī Stacijas ielā 22, kā arī uzņēmējdarbībai pieejamajā ēkā Purva ielā 12A, centrā Valdardze Raiņa ielā 9F un nelieli remontdarbi Valmieras integrētās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas ēkā Cēsu ielā 4. Tiks veikti arī Valmieras vecā ūdenstorņa Krišjāņa Valdemāra ielā 1 saglabāšanas darbi.

Šogad tiek izstrādāts būvprojekts arī Valmieras 2.vidusskolas bērnudārza korpusa pārbūvei, lai paplašinātu telpas bērnudārzam “Varavīksne”. Tiek projektēti arī bērnudārza “Ābelīte” energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi, paredzot arī uzlabotu telpu plānojumu un pieejamību, jaunbūvējamais daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Rīgas ielā 53A, kā arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles izbūve.

Lai 2020./2021.gada apkures sezonu varētu uzsākt, siltumenerģiju nodrošinot no jaunās šķeldas katlumājas Dakstiņu ielā 1, šovasar plānots noslēgt jaunās katlumājas būvniecību. Arī Vidzemes slimnīcā, lai ar veselības aprūpes infrastruktūras attīstību uzlabotu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, šogad notiek Ambulatorās, Funkcionālās diagnostikas un Endoskopijas nodaļu pārbūve, ieejas mezglu un kāpņu telpu pārbūve, kā arī Neiroloģijas un insulta vienības pārbūve. Esošajā Vadības un automatizācijas sistēmā tiek veikta ventilācijas iekārtu un siltummezglu kontrolieru integrācija.