A A A

Aktuālās publiskās apspriešanas

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 06.06.2018. lēmumu Nr.66 izsludina publisko apspriešanu par:

22 koku ciršanu Beātes ielas nodalījuma joslā Valmierā, posmā no Dzirnavu ezeriņa līdz Raiņa iela (gar Valmieras 5.vidusskolas stadionu), atbilstoši izstrādājamā būvprojekta ”Dzirnavu ezeriņa krastu labiekārtošana – ietves izbūve Beātes ielā no Dzirnavu ezeriņa līdz Raiņa ielai)” koku ciršanas plānam

Ar Koku novērtēšanas komisijas 06.06.2018. lēmumu un būvprojekta koku ciršanas plānu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 27.jūlijam (ieskaitot), vai internetā http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas_lidzdaliba/publiskas_apspriesanas/aktualas/.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 27.jūlijam plkst. 16.00.

Plānojums (1.80 MB)