A A A

Aktuālās publiskās apspriešanas

 

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 15.11.2017. lēmumu Nr.129 un Nr.134 izsludina publisko apspriešanu par:

  • 4 parasto liepu ciršanu Beātes ielas zemes nodalījuma joslā, Valmierā, pie nekustamā īpašuma Beātes ielā 42, Valmierā (pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino”), atbilstoši izstrādājamā būvprojekta “Automašīnu stāvlaukums. Beātes iela 42, Valmierā" koku ciršanas plānam;
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES ATZINUMS (131.50 KB)
BŪVPROJEKTS AR IEZĪMĒTIEM CIRŠANAI PAREDZĒTAJIEM KOKIEM (584.86 KB)
KOKU NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LĒMUMS (370.43 KB)
  • 166 koku ciršanu Eduarda Lācera ielā 7, Voldemāra Baloža ielas, Ausekļa ielas, Leona Paegles ielas un Jaunās Smilšu ielas, Valmierā, zemes nodalījumu joslās atbilstoši izstrādājamā būvprojekta “Somu iela, Voldemāra Baloža iela (posms no Eduarda Lācera ielas līdz Ausekļa ielai), Ausekļa iela (posms no Voldemāra Baloža ielas līdz Leona Paegles ielai), Leona Pegles iela (posms no Ausekļa ielas līdz Brēžas ielai)” koku ciršanas plānam.
SIA "CEĻU KOMFORTS" IESNIEGUMS PAR KOKU CIRŠANU (1.20 MB)
BŪVPROJEKTS AR IEZĪMĒTIEM CIRŠANAI PAREDZĒTIEM KOKIEM - 1.DAĻA - VOLDEMĀRA BALOŽA IELA (3.29 MB)
BŪVPROJEKTS AR IEZĪMĒTIEM CIRŠANAI PAREDZĒTIEM KOKIEM - 2.DAĻA - AUSEKĻA IELA (2.38 MB)
BŪVPROJEKTS AR IEZĪMĒTIEM CIRŠANAI PAREDZĒTIEM KOKIEM - 3.DAĻA - LEONA PAEGLES IELA (3.53 MB)
KOKU NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LĒMUMS (659.32 KB)

 Ar Koku novērtēšanas komisijas 15.11.2017. lēmumiem, būvprojektu koku ciršanas plāniem un Dabas aizsardzības pārvaldes 29.12.2017. atzinumu var iepazīties arī Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 26.janvārim (ieskaitot)

 Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 26.janvārim plkst. 16.00.