A A A

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)

Informācija sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantam.

Lietotie saīsinājumi:
PPKDKSPL – publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
VPIL – Valsts pārvaldes iekārtas likums.
VPP – Valmieras pilsētas pašvaldība.
VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tabula ŠEIT

Kapitālsabiedrību apstiprinātie gada pārskati par 2014.gadu:

Ar VPP domes 11.02.2014. lēmumu Nr.36 (ārkārtas sēdes protokols Nr.2, 1.§) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” reorganizācijas uzsākšanu” (grozījumi ar VPP domes 13.03.2014. lēmumu Nr.81 (ārkārtas sēdes protokols Nr.4, 2.§) nolemts konceptuāli atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” reorganizācijas uzsākšanu.

Informācija aktualizēta 01.06.2015.

 

1 VPP domes 17.06.2010. lēmums Nr.249 (protokols Nr.8, 10.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību SIA „Valmieras ūdens”, VPP domes 17.06.2010. lēmums Nr.247 (protokols Nr.8, 8.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību SIA „Valmieras siltums”.

2 VPP domes 12.03.2015. lēmums Nr.89 (ārkārtas sēdes protokols Nr.3, 1.§) „Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2014.gada peļņas izlietošanu”.

3 VPP domes 17.06.2010. lēmums Nr.248 (protokols Nr.8,90.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību SIA „Valmieras namsaimnieks”, VPP domes 17.06.2010. lēmums Nr.246 (protokols Nr.8, 7.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību SIA „Valmieras Komunālā saimniecība”.

4 VPP domes 17.06.2010. lēmums Nr.288 (protokols Nr.8,49.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību AS „Valmieras enerģija”.

5 Dalībnieku sapulce ir lēmusi 2014.gada peļņu un daļu 2013.gada peļņas izmaksāt dividendēs, taču dividenžu faktiskā izmaksa vēl nav veikta.

6 VPP domes 17.06.2010. lēmums Nr.251 (protokols Nr.8,12.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.

7 VPP domes 17.06.2010. lēmums Nr.250 (protokols Nr.8,11.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”.

8 VPP domes 17.06.2010. lēmums Nr.253 (protokols Nr.8,14.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību SIA „Vidzemes olimpiskais centrs”.

9 VPP domes 17.06.2010. lēmums Nr.252 (protokols Nr.8,13.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību SIA „VTU Valmiera”.