A A A

Nomas izsoles

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22 Valmierā pirmā stāva telpām

 

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina ceturto rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22 Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 011 1214, ēkas pirmā stāva telpām, ar kopējo platību 53,18 m2 (tai skaitā darba telpas 42,10 m2 un koplietošanas telpas 11,08 m2), turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 52,12m2 platībā no 5825 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis – biroja vai pakalpojumu (kas nav saistīti ar sabiedrisko ēdināšanu) sniegšanas telpas.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2,63 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2018.gada 18.aprīļa līdz 2018.gada 30.maijam plkst.8.15 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2018.gada maijam plkst.17.00, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, 25618630, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

 

Nomas tiesību izsoles nolikums (55.54 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (70.63 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (155.01 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (14.81 KB)