A A A

Budžets 2017

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.275
Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu

1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2018. 49 230 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam ieņēmumos 35 344 622 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 3 094 915 euro, saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 18 334 172 euro apmērā.

4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 715 326 euro apmērā.

5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 686 321 euro apmērā, tajā skaitā samazināti ieņēmumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 401 299 euro apmērā.

6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 46 829 euro apmērā, tajā skaitā:

6.1. Erasmus+ programmas projekts "Riska grupas bērni: izglītība, pieredze, īstenošana" finansēšanai 15 654 euro apmērā;

6.2. "Erasmus+" programmas projekts "Robotikas izmantošana mācību procesā..." 7 698 euro apmērā;

6.3. Eiropas Komisijas EUROPE DIRECT projekts “Informācijas centrs Valmierā” 23 477 euro apmērā.

7. Apstiprināt transfertus ieņēmumus 11 467 059 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 9 224 431 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1.1. mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 730 096 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
7.1.2. mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 174 877 euro apmērā saskaņā ar 8.pielikumu;
7.1.3. mērķdotācija 2017.gada 8 mēnešiem speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm 333 611 euro apmērā, Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolai - attīstības centram 935 150 euro apmērā saskaņā ar 9.pielikumu;
7.1.4. mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 264 984 euro apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;
7.1.5. dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 407 666 euro apmērā;
7.1.6. dotācija 8 mēnešiem Valmieras Mūzikas skolā profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas LNKC 218 817 euro apmērā;
7.1.7. dotācija 8 mēnešiem Valmieras Mākslas vidusskolā mākslas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 204 638 euro apmērā, tajā skaitā 163 771 euro apmērā profesionālās vidējās izglītības programmām un 40 867 euro apmērā profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmām;
7.1.8. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas skolēnu ēdināšanai pamatizglītības iestādēs 146 384 euro apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;
7.1.9. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2017.gadā 81 688 euro apmērā;
7.1.10. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas skolēna asistenta atlīdzībai 3 000 euro apmērā;
7.1.11. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas “Augstas klases sportistu sagatavošanas centram” 105 000 euro apmērā;
7.1.12. finansējums no Jaunsardzes un informācijas centra Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas projektam “Jauniešu apmācība kiberaizsardzībā” 2 700 euro apmērā;
7.1.13. līdzfinansējums “III Latvijas skolu jaukto koru salidojumam” 3 000 euro apmērā;
7.1.14. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 78 630 euro apmērā;
7.1.15. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 3 759 euro apmērā;
7.1.16. dotācija no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu kompensēšanai par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu bez maksas republikas pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās 71 811 euro apmērā;
7.1.17. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi - aktīvais nodarbinātības pasākums (ESF/NVA) 18 463 euro apmērā
7.1.18. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansējums Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekta īstenošanai 1 982 869 euro apmērā;
7.1.19. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansējums Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projekta īstenošanai Jāņa Daliņa stadions 1 100 000 euro apmērā;
7.1.20. dotācija 2017.gada Prezidenta Balvas izcīņas organizēšanai 20 000 euro apmērā;
7.1.21. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansējums Vidzemes Olimpiskā centra Valmierā attīstības projektam 102 382 euro apmērā;
7.1.22. mērķdotācija Pašvaldības Kultūras centra un Mūzikas skolas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 616 euro apmērā;

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 783 808 euro apmērā, tajā skaitā:

7.2.1. Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai projektā “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” finansējums 14 331 euro apmērā;
7.2.2. Eiropas Savienības fonda atbalsts projektam “Balstoties uz vietējo daudzveidību un daloties pieredzē, sasniegt vienotu Eiropas identitāti un viesmīlības kultūru” finansējums 4 421 euro apmērā;
7.2.3. Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta “Hanzas tūrisms - Eiropas kultūras mantojuma daļa” līdzfinansējums 81 756 euro apmērā;
7.2.4. Finansējums specifiskā atbalsts mērķa projektam “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošu satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai” 414 128 euro apmērā;
7.2.5. Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta “INSURE-Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana” 38 630 euro apmērā;
7.2.6. Eiropas Sociālā fonda projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā" finansējums 108 026 euro apmērā
7.2.7. ES Grantu projekts "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums" finansējums 6 542 euro apmērā;
7.2.8. Erasmus+ programmas projekts "Pedagoga sagatavotība izglītojamo un pedagogu mobilitātei atvērtā telpā un laikā" finansēšanai 753 euro apmērā;
7.2.9. "Erasmus+" programmas projekts "Mācīties darot" finansējums 32 176 euro apmērā;
7.2.10. "Erasmus+" programmas projekts "Eiropas iespējas" 11 906 euro apmērā;
7.2.11. ES fonda darbības programma ‘Izaugsme un nodarbinātība “ projekts “Proti un dari” 71 139 euro apmērā.

7.3. dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 198 941 euro apmērā.

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 38 300 euro apmērā, tajā skaitā:

7.4.1.dotācija no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas kompensāciju izmaksai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas vairāk kā par 30% iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, 25 490 euro apmērā;

7.4.2. dotācija par iemītniekiem pansionātā „Valmiera”, kas tajā ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 12 810 euro apmērā.

7.5. ieņēmumus pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām 1 221 579 euro apmērā, tajā skaitā:

7.5.1.   par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 1 093 970 euro;

7.5.2.   par pansionāta „Valmiera” sniegtajiem pakalpojumiem 72 609 euro apmērā;

7.5.3.  kompensāciju segšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas iziet ārpus Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas robežās no 20% līdz 30% (ieskaitot) 53 548 euro apmērā;

7.5.4.  par dalību ES projektā “Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiska tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošana” 1 452 euro apmērā;

8. Apstiprināt Valmieras pilsētas pamatbudžetu 2017.gadam izdevumos 36 352 461 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 1 819 916 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 32 639 euro apmērā;
8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 10 000 euro apmērā. Lēmumus par paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības dome,

8.2.   sabiedriskajai kārtībai un drošībai 324 734 euro apmērā;

8.3.   ekonomiskajai darbībai 3 941 333 euro apmērā;

8.4.   vides aizsardzībai 1 169 606 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2 488 981 euro apmērā, tajā skaitā samazināti izdevumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 305 325 euro apmērā;
8.6. veselībai 119 001 euro apmērā;

8.7.   atpūtai, kultūrai un reliģijai 7 820 976 euro apmērā, tajā skaitā samazināti izdevumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 3 050 euro apmērā;

8.8. izglītībai 16 121 841 euro apmērā, tajā skaitā:

8.8.1. pašvaldību savstarpējie norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 295 856 euro apmērā;
8.8.2. samazināti izdevumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 112 127 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 2 546 073 euro apmērā, samazināti izdevumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 9 797 euro apmērā.

9.   Apstiprināt finansēšanas sadaļu -1 057 069 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, tajā skaitā:

9.1.   aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa -1 057 069 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.1.   ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 3 234 591 euro apmērā,

9.1.2.  saņemtais aizņēmums -4 595 673 euro apmērā;

9.1.3.  līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 304 013 euro apmērā.

10. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras pilsētas pašvaldības speciālajā budžetā uz 01.01.2018. 0 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.

11. Apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam ieņēmumos 572 445 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 13 507 euro apmērā un izdevumos 572 445  euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.

12. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras pilsētas pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļos uz 01.01.2018. 0 euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.

13. Apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2017.gadam ieņēmumos 2 496 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 2 496 euro apmērā un izdevumos 2 496 euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.

14. Apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības saistību apmēru 2017.gadā 2 395 418 euro apmērā saskaņā ar 5.pielikumu.

15. Pilnvarot galvenos budžetu izpildītājus apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu ieņēmumu un izdevumu detalizētās tāmes 2017.gadam.

16. Budžeta izpildītāji (Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji) ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskām un funkcionālām kategorijām.

17. Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienests 2017.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

Pielikumā:

1., 2. pielikums (329.00 KB)

3.pielikums (300.00 KB)

Paskaidrojuma raksts (625.50 KB)

Domes priekšsēdētājs Jānis Baiks