A A A

Publisku pasākumu saskaņošana

Fiziskas vai juridiskas personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).

Kas jādara, lai varētu saņemt atļauju? 
Ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Elektronisks iesniegums jāapstiprina ar elektronisko parakstu, pievienojot skenētas dokumentu kopijas.
Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.

Kādi dokumenti man nepieciešami? 
Iesnieguma veidlapa, kam pievieno:
• to līgumu kopijas (uzrādot oriģinālus), kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību;
• detalizētu pasākuma plānu;
• pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
• ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
• ja nepieciešams, nodrošināt pirmo medicīnisko palīdzību publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt šo pasākumu ar neatliekamo medicīnisko palīdzību;
• saskaņojums ar valsts policiju.
Dokumentus, kurus izdevušas pašvaldības iestādes, vai citas valsts iestādes, no iedzīvotāja nepieprasa, bet pārbauda datus attiecīgajā izdevējiestādē.

Iesnieguma veidlapa

Kāda ir pakalpojuma maksa? 
Bezmaksas pakalpojums

Kur pakalpojumu pieprasīt?

  • elektroniski, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portāla www.latvija.lv sadaļā "E-pakalpojumi" (instrukcija), pievienojot iesniegumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus/saskaņojumus
• Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā – personīgi vai pa pastu
• nosūtot ar e-parakstu apliecinātu iesniegumu uz pasts@valmiera.lv

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš 10 dienu laikā no iesniegšanas datuma

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu? 
Valmieras Kultūras centra direktors Toms Upners, tālr. 64207601, mob.t. 26582825
toms.upners@valmiera.lv.

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti? 
Latvijas Republikas 16.06.2005. likums "Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums"
MK 26.10.2004. noteikumi Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos"