A A A

Nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātā likme/atvieglojumi

UZMANĪBU! Ja fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajā dzīvošanai paredzētajā objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Tas pats attiecas uz juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem dzīvošanai paredzētajiem objektiem.

* * *

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu - zemi, ēkām.

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – NĪN) atvieglojumu saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 08.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.118 “Par nekustamā īpašuma atvieglojumu piemērošanu” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi), ja izpildās tajos minētie nosacījumi, var saņemt: (203.00 KB)

 • nestrādājoši, vientuļi pensionāri;
 • I un II grupas invalīdi;
 • pensionāri, kuri vecāki par 70 gadiem;
 • personas un uzņēmumi, kuru īpašumā vai lietojumā ir ēkas-vasaras terases vai vasaras kafejnīcas, kurām ir sezonas rakstura pielietojums;
 • uzņēmumi, kas savu saimniecisko darbību veic pašvaldības izglītības iestāžu telpās, veicot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu un kafejnīcas pakalpojumus;
 • uzņēmumi, kas savu saimniecisko darbību veic pašvaldības pansionāta telpās, veicot pansionāta iemītnieku komplekso ēdināšanu;
 • uzņēmumi, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas;
 • uzņēmumi un privātpersonas, kuru īpašumā ir viesnīcu ēkas;
 • uzņēmumi par jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām;
 • uzņēmumi par telpu grupām un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek veikta regulāra filmu publiska demonstrēšana;
 • jaunizveidoti komersanti;
 • personas par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots organizācijas, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai;
 • nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, ja personai pašai vai kopā ar laulāto taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāki bērni, kuri nepārsniedz 24 gadu vecumu, ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • uzņēmumi un privātpersonas par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un rūpnieciskās ražošanas ēku, kura reģistrēta kadastra reģistrā kā nepabeigta celtniecība vai jaunbūve vai kurai tiek veikta rekonstrukcija.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Personai jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, uzrādot vai pievienojot nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu?

 • fiziskām personām jāiesniedz iesniegums (saites skat. zemāk), uzrādot derīgu attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu;
 • juridiskām personām jāiesniedz motivēts iesniegums brīvā formā un attiecīgās dokumentu kopijas saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem.

Kur pieejamas iesnieguma veidlapas?

Fiziskām personām iesnieguma veidlapas pieejamas Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/iesniegumu_veidlapas/ sadaļā “Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides”;

juridiskām personām – http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/iesniegumu_veidlapas/ vai brīvā formā uz uzņēmuma veidlapas.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmērs

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts 25; 50; 70 vai 90 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

   - elektroniski, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālu (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts), pievienojot iesnieguma veidlapu pielikumā;

- nosūtot elektronisko dokumentu (ar e-parakstu un laika zīmogu) apliecinātu aizpildītu iesniegumu, pievienojot nepieciešamo dokumentu kopijas uz e-pasta adresi pasts@valmiera.lv;

- klātienē – iesniedzot iesniegumu un nepieciešamo dokumentu kopijas Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pašvaldība nosūta pa pastu viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

***

Nodokļa apmaksas iespējas

* Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejams e-pakalpojums „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. E-pakalpojums sniedz iespēju apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot komercbanku pakalpojumus – internetbankas.

Šis e-pakalpojums nodrošina arī papildu iespējas – apmaksāt nodokli par citām personām piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un izveidot atgādinājumus ar ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem.

Izmantojot internetbanku, nekustamā īpašuma nodokli apmaksājiet, veicot pārskaitījumu uz kādu no Valmieras pilsētas pašvaldības (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000043403) kontiem:

 • norēķinu konts LV94UNLA0018000142255,  
  • AS SEB banka, kods UNLALV2X018
 • norēķinu konts LV64HABA0001402049100
  • AS SWEDBANK, kods HABALV22
 • norēķinu konts LV38RIKO0002710710011
  • AS Luminor Bank, kods RIKOLV2X
 • norēķinu konts LV70NDEA0000082312910
  • AS Luminor Bank, kods NDEALV2X
 • norēķinu konts LV07PARX0006607060001
  • AS Citadele banka, kods PARXLV22

* Ar bankas maksājumu karti veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var arī Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, taču jāņem vērā, ka pašvaldībā pieejamo POS terminālu apkalpo Valsts kase, līdz ar to maksājums pašvaldības kontā tiks ieskaitīts 2-3 darba dienu laikā. Lai izvairītos no situācijas, ka tiek aprēķināta nokavējuma nauda, aicinām veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus savlaicīgi.

***

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Finanšu dienesta nodokļu (nodevu) ekonomisti Ilzi Ķirsi, tālrunis 64207128, e-pasts: ilze.kirse@valmiera.lv vai Finanšu dienesta nodokļu (nodevu) administratori Ingu Markavu, tālrunis 64207856, e-pasts: inga.markava@valmiera.lv, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 212.kabinetā.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Trešdienās no 8.00-12.00 / 13.00--18.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

04.06.1997. likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Valmieras pilsētas pašvaldības 08.12.2011. saistošie noteikumi Nr.118 “Par nekustamā īpašuma atvieglojumu piemērošanu” (203.00 KB)