A A A

Aprūpes mājās pakalpojuma izmaksas

Aprūpes mājās pakalpojuma izmaksas, apstiprinātas ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 22.12.2016. sēdes lēmumu Nr.502 (protokols Nr.14, 33.§)