A A A

Pirmpirkuma tiesības

Atbildes saņemšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Pārdodot nekustamo īpašumu, pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, līdz ar to pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu / neizmantošanu uz atsavināmo īpašumu.

Kas jādara, lai varētu saņemt atbildi?

Īpašuma pārdevējam vai pircējam personīgi vai ar pasta starpniecību jāvēršas pašvaldībā.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, vai oriģināls, sūtot iesniegumu pa pastu.

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojums ir bez maksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

  •  personīgi – Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 214.kab.
  •   nosūtot iesniegumu pastā, pievienojot nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma  oriģinālu.

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš:

  •  ja pašvaldībai nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās  pašvaldību funkcijas, pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma kopijas saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma    tiesības;
  •  ja pašvaldībai nekustamais īpašums nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās   pašvaldību funkcijas, pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma     līguma kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu      vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciālisti zemes nomas jautājumos Andu Saliņu, tel. 64207143, e-pasts: anda.salina@valmiera.lv