A A A

Par daudzīvokļu īres namiem Valmierā

           Domājot par dzīvojamā fonda pa­plašināšanu pilsētā, Valmierā aktīvi turpinās īres namu būvniecība Ķieģe­ļu ielā 8 un Mālu ielā 1. Šobrīd notiek ēku un teritorijas inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) izbūve.

            Vienā ēkā pabeigtas jumta konstrukcijas un dzelzsbetona nesošo konstrukciju izbūve, notiek iekšdar­bi dzīvokļos. Savukārt otrā mājā ir pabeigta pamatu pastiprināšana un dzelzsbetona konstrukciju montāža. Šobrīd notiek jumta konstrukciju iz­būve un uzsākti iekšējie celtniecības darbi. Vēl jāveic arī katlumājas izbū­ve un namiem piegulošās teritorijas labiekārtošana. Īres namus ekspluatā­cijā plānots nodot 2018. gada sāku­mā.

            Īsi pirms ēku nodošanas ekspluatācijā tiks rīkota īres tiesību izsole, kurā piedalīties varēs ikviens interesents, kurš apņemsies ievērot dzīvokļu īres noteikumus. Jāatzīmē, ka dzīvokļu īres maksa par kvadrātmetru visiem dzīvokļiem būs vienāda, un tā tiks noteikta līdz izsoles izsludināšanai. Īres noteikumi paredz īrniekam pienākumu deklarēt savu dzīvesvietu konkrētajā adresē un aiz­liedz nodot dzīvokli apakšīrei. Viena persona varēs iegūt tiesības īrēt tikai vienu dzīvokli.

            Iedzīvotājiem būs pieejami 15 vienistabas dzīvokļi 25–30 m2 platībā, 90 divistabu dzīvokļi 34–41m2 platībā, kā arī 45 trīsistabu dzīvokļi 50–54 m2 platībā. Atsevišķiem divistabu un trīsistabu dzīvokļiem būs balkoni. Pag­rabstāvā katram dzīvoklim paredzēta noliktavas telpa, savukārt kāpņutelpu pirmajā stāvā būs nodalījums bērnu ratiņiem un velosipēdu novietošanai. Lai dzīvošanu daudzdzīvokļu īres na­mos piemērotu arī cilvēkiem ar inva­liditāti, katrā kāpņu telpā būs ierīkots atbilstoši aprīkots lifts. Divi vienista­bas dzīvokļi ir plānoti cilvēku ar inva­liditāti vajadzībām un ērtībām. Arī au­tomašīnu stāvlaukumā ir paredzētas divas atbilstošas autostāvvietas.

            Dzīvokļi īrniekiem tiks piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari. Jau oktobrī interesentiem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt un apskatīt demonstrāci­jas dzīvokli, lai gūtu priekšstatu par tā izmēriem, apdari un citiem potenciālajiem īrniekiem būtiskiem jautāju­miem. Par dzīvokļa apskates kārtību informēsim Valmieras pilsētas pašval­dības mājaslapā www.valmiera.lv, kā arī kādā no nākamajiem informatīvā izdevuma “Valmiera domā un rada” numuriem.

 

Informācija atjaunota 26.09.2017.