A A A

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

Saņēmēja veids

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona

Kas jādara, lai noteiktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi?

Lai noteiktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā pilnvarotai personai atbilstoši MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums par lietošanas mērķu noteikšanu.

Kādi dokumenti man nepieciešami?

  • pašvaldībai adresēts iesniegums;
  • īpašnieka izsniegta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona. 

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Fiziskas personas iesniegums šeit.  (31.00 KB)

Juridiskas personas iesniegums šeit.  (30.00 KB)

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

MK 20.06.2006. noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”

http://www.likumi.lv/doc.php?id=139503 

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Klātienē, jo nepieciešams pārliecināties par pareizo izvēli, izvēloties nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

30 kalendārās dienas

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītājas vietnieku-zemes ierīkotāju Juri Zariņu, Lāčplēša ielā, 204.kabinetā, tālrunis 64207174, e-pasta adrese: juris.zarins@valmiera.lv