A A A

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotājām zemes vienībām un zemes vienības daļām:

- lēmuma pieņemšana par zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības noteikšanu vai maiņu;

- lēmuma pieņemšana par plānotās zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības noteikšanu vai maiņu;

- atteikums noteikt/mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Lietošanas mērķi nosaka, ja:

- tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;

- zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Lietošanas mērķa maiņu nosaka, ja:

- zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blalkus esošas zemes vienības;

- zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;

- izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids vai telpu grupas lietošanas veids;

- stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai izmantošanai;

- pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;

- pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mēŗkis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;

- iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst normatīvo aktu prasībām.

Kas jādara, lai noteiktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi?

Lai noteiktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā pilnvarotai personai atbilstoši MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums par lietošanas mērķu noteikšanu.

Kādi dokumenti man nepieciešami?

  • pašvaldībai adresēts iesniegums;
  • īpašnieka izsniegta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona. 

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Fiziskas personas iesniegums šeit.  (31.00 KB)

Juridiskas personas iesniegums šeit. (30.00 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Klātienē, jo nepieciešams pārliecināties par pareizo izvēli, izvēloties nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

30 kalendārās dienas

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītājas vietnieku-zemes ierīkotāju Juri Zariņu, Lāčplēša ielā, 204.kabinetā, tālrunis 64207174, e-pasta adrese: juris.zarins@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Trešdienās no 8.00-12.00 / 13.00--18.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

MK 20.06.2006. noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība