A A A

Koku ciršanas saskaņojuma saņemšana

Kas jādara, lai saņemtu saskaņojumu koku ciršanai?

Lai saņemtu saskaņojumu koku ciršanai, Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāiesniedz Koku novērtēšanas komisijai adresēts iesniegums.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • motivēts iesniegums par koku ciršanu un situācijas plānu, kurā iezīmēti izcērtamie koki;
  • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, zemesgabala robežu plāns vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums veikt koka ciršanu;
  • būvniecības gadījumā – Valmieras pilsētas Būvvaldē akceptēta un saskaņota būvprojekta ģenerālplāna lapas un būvatļaujas kopija

Kur ir pieejama pieteikuma veidlapa?

  • Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Valmierā Lāčplēša ielā 2;
  • Iesnieguma veidlapu variet lejpupieādēt šeit (34.00 KB)

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Bezmaksas pakalpojums

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

  • aizpildot iesnieguma veidlapu Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā
  • aizpildītu iesnieguma veidlapu nogādājot personīgi Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, vai nosūtot pa pastu.

Lēmuma pieņemšanas un saskaņojuma izsniegšanas termiņš

Komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieku Ilmāru Eglīti, Lāčplēša ielā 2, 109.kab., tālr. 64207145, 20220247, e-pasts:ilmars.eglitis@valmiera.lv.