A A A

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja

Koku ciršanas atbilstības dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainaviskā un ekoloģiskā nozīmīguma, kā arī koku nozīmes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā izvērtēšana. Lēmuma pieņemšana par koku ciršanu pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un zaļumstādījumu uzturēšanai un ārpus meža zemes augušu koku ciršanas atļaujas izsniegšana. Būvniecības gadījumā atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. Pilsētas un ciema administratīvajā teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai un koku ciršanu ceļu un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Kas jādara, lai saņemtu saskaņojumu koku ciršanai?

Lai saņemtu saskaņojumu koku ciršanai, Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāiesniedz Koku novērtēšanas komisijai adresēts iesniegums.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • motivēts iesniegums par koku ciršanu un situācijas plānu, kurā iezīmēti izcērtamie koki;
  • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, zemesgabala robežu plāns vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums veikt koka ciršanu;
  • būvniecības gadījumā – Valmieras pilsētas Būvvaldē akceptēta un saskaņota būvprojekta ģenerālplāna lapas un būvatļaujas kopija

Kur ir pieejama pieteikuma veidlapa?

  • Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Valmierā Lāčplēša ielā 2;
  • Iesnieguma veidlapu variet lejpupieādēt šeit (34.00 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Bezmaksas pakalpojums

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Iesniedzot aizpildītu iesnieguma veidlapu Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā

Lēmuma pieņemšanas un saskaņojuma izsniegšanas termiņš

Komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieku Ilmāru Eglīti, Lāčplēša ielā 2, 109.kab., tālr. 64207145, 20220247, e-pasts:ilmars.eglitis@valmiera.lv.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Trešdienās no 8.00-12.00 / 13.00--18.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?