A A A

Adrešu piešķiršana zemes vienībām / ēkām

Adrešu piešķiršana zemes vienībām / ēkām

 

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Lai pieteiktu adreses piešķiršanu zemes vienībām/ēkām, atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi", nekustamā īpašuma īpašniekam vai tā pilnvarotai personai Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums par adreses piešķiršanu.   

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • pašvaldībai adresēts iesniegums;
  • īpašnieka izsniegta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  • ja nepieciešams, zemes gabala robežu plāna kopija ar norādītu ēku, kurai jāpiešķir adrese.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Fiziskas personas iesniegums šeit.  (31.00 KB)

Juridiskas personas iesniegums šeit.  (30.00 KB)

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

MK 03.11.2009. not. Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" www.likumi.lv/doc.php?id=200244&from=off

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Nav

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Klātienē, konsultējoties ar speciālistu

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

30 kalendārās dienas

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītājas vietnieku-zemes ierīkotāju Juri Zariņu, Lāčplēša ielā 2, 204.kabinetā, tālrunis 64207174, e-pasta adrese: juris.zarins@valmiera.lv