A A A

Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

 

Pakalpojuma īsais apraksts

Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

Kas jādara, lai saņemt atļauju tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās? 
Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Iesniegums, kurā norādīta šāda informācija:

  • fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
  • paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums;
  • tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šāda informācija par katru tirdzniecības dalībnieku:

        * fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

        * saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;

  • saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
  • saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa lejupielādējama šeit (.doc) (49.00 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa? 
Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

  • Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā – personīgi vai pa pastu
  • nosūtot ar e-parakstu apliecinātu iesniegumu, pievienojot dalībnieku sarakstu un nepieciešamos saskaņojumus.
  • elektroniski, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portāla www.latvija.lv sadaļā "E-pakalpojumi" (instrukcija), pievienojot iesniegumu, dalībnieku sarakstu un nepieciešamos saskaņojumus.

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

5 darba dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Evija Stračinska
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos
Tālr.: 642 28430
E-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

 

Informācija aktualizēta 24.05.2018.