A A A

Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

 

Pakalpojuma īsais apraksts

Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

Kas jādara, lai varētu saņemt atļauju?

Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu:

Kādi dokumenti man nepieciešami?

Iesniegums, kurā norādīta šāda informācija:

  • fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
  • realizējamo preču grupas;
  • paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
  • saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
  • pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
  • saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju vai fiziskās personas apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa lejupielādējama šeit (.doc) (43.00 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.04.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.304 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (172.00 KB)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

  • Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā – personīgi vai pa pastu
  • nosūtot ar e-parakstu apliecinātu iesniegumu, pievienojot dalībnieku sarakstu un nepieciešamos saskaņojumus.
  • elektroniski, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portāla www.latvija.lv sadaļā "E-pakalpojumi" (instrukcija), pievienojot iesniegumu, dalībnieku sarakstu un nepieciešamos saskaņojumus.

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

5 darba dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Evija Stračinska
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos
Tālr.: 64228430
E-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv 

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

 

Informācija aktualizēta 24.05.2018.