A A A

Uzturmaksas atlaides Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

​Uzturmaksas atlaides var saņemt Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērni:

 1. 100% apmērā bērni no trūcīgām ģimenēm;
 2. 100% apmērā bērni no ģimenēm, kuru vidējie ienākumi mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz ienākumu līmeni, kas noteikts LR spēkā esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu;
 3. 50% apmērā bērni no mājsaimniecībām, kuru pēdējo trīs mēnešu ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra;
 4. 50% apmērā  Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērni, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, par kuru ārpus ģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa (nevērtējot ienākumus);
 5. 30% apmērā  Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērni (nevērtējot ienākumus).

Kas jādara, lai saņemtu uzturmaksas atlaides?

Lai saņemtu atlaidi, vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai audžuvecākam jāvēršas Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • iesniegums;
 • ienākumus apliecinoši dokumenti (1.-3. punktā minētajām mājsaimniecībām).

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesniegumu veidlapas pieejamas šeit:

Pabalsta pieprasīšanas iespējas:

 • elektroniski - (izņemot 1.-3. punktā minētās mājsaimniecības) - viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai audžuvecāks atlaides saņemšanai var pieteikties elektroniski, aizpildot attiecīgo iesnieguma veidlapu, ko pēc tam pievieno e-iesniegumam portālā www.latvija.lv (Iesniegums iestādei)
 • e-pastā – viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarota persona nosūta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātu aizpildītu reģistrācijas pieteikumu uz e-pasta adresi: pasts@valmiera.lv un vienas darbdienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru;
 • klātienē - personīgi iesniedzot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Nākamajā dienā pēc iesnieguma iesniegšanas

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pabalstu?

Ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatorēm Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts sandra.lapina@valmiera.lv, vai Līgu Oliņu, tālrunis 64210690, e-pasts liga.olina@valmiera.lv.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar atlaidi saistītie normatīvie akti?

31.10.2002. likums "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums"
21.04.2008. MK noteikumi Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" 
30.03.2010. MK noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 
Valmieras pilsētas pašvaldības 28.08.2014. Saistošie noteikumi Nr.214 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā” 
Valmieras pilsētas pašvaldības 31.07.2014. Saistošie noteikumi Nr.210 „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā”  (177.00 KB) (182.50 KB)

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.