A A A

Pirmsskolas izglītības iestādes - pieteikums bērna reģistrācijai rindā

Bērna reģistrēšana rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

 

Kas jādara, lai reģistrētu bērnu rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk - PII)?

Vienam no vecākiem (personai, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotai personai ir jāiesniedz ar parakstu apstiprināts reģistrācijas pieteikums, adresēts Valmieras Izglītības pārvaldei, Lāčplēša ielā 2, Valmierā. (66.00 KB)

Bērnus ar speciālajām vajadzībām PII speciālās izglītības programmās uzņem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētas iestādes nolikumam, pamatojoties uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, vecākam (personai, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un personu apliecinošs dokuments, pilnvarotai personai papildus jāuzrāda rakstveida pilnvara.
  • Pieteikumam par bērna uzņemšanu speciālās pirmsskolas izglītības programmā jāpievieno Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Reģistrācijas pieteikuma veidlapa pieejama šeit vai Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai Valmieras Izglītības pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 314.kabinetā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojumu iespējams saņemt:

  • Klātienē - Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Valmieras Izglītības pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 314.kabinetā;
  • Nosūtot ar e-parakstu apliecinātu aizpildītu reģistrācijas pieteikumu, pievienojot bērna dzimšanas apliecības un personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja pieteikumā norādīta speciālās pirmsskolas izglītības programma.
  • Noformējot e-iesniegumu vienotajā valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pievienojot aizpildītu reģistrācijas pieteikumu un bērna dzimšanas apliecības un personu apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja pieteikumā norādīta speciālās pirmsskolas izglītības programma.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Valmieras Izglītības pārvalde veic grupu komplektāciju PII rindas kārtībā no kārtējā gada 1.marta līdz 20.augustam. Pēc lēmuma pieņemšanas, pārvalde nosūta vecākiem izziņu par piešķirto vietu PII.

Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu vecāku izvēlētajā PII līdz kārtējā gada 1.septembrim, pārvalde piedāvā vietu citā PII, kurā ir brīva vieta.

Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt nevienā no PII līdz kārtējā gada 1.septembrim, pārvalde pārreģistrē uz nākamo mācību gadu reģistrācijas pieteikumu reģistrācijas secībā.
Mācību gada laikā bērnu var uzņemt PII, ja ir brīva vieta.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultantēm, tālr. 64207120, apc@valmiera.lv vai Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti pirmsskolas izglītības jautājumos, tālr. 64207123, vip@valmiera.lv