A A A

Pirmsskolas izglītības iestādes - pieteikums bērna reģistrācijai rindā

Kas jādara, lai reģistrētu bērnu rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk - PII)?

Vienam no vecākiem (personai, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotai personai ir jāiesniedz ar parakstu apstiprināts reģistrācijas pieteikums, adresēts Valmieras pilsētas pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2, Valmierā. (68.50 KB)

Bērnus ar speciālajām vajadzībām PII speciālās izglītības programmās uzņem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētas iestādes nolikumam, pamatojoties uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, vecākam (personai, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un personu apliecinošs dokuments, pilnvarotai personai papildus jāuzrāda rakstveida pilnvara.
  • Pieteikumam par bērna uzņemšanu speciālās pirmsskolas izglītības programmā jāpievieno Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Reģistrācijas pieteikuma veidlapa pieejama šeit vai Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 103.kabinetā. (68.50 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

     Izmantojiet iespēju iesniegt reģistrācijas pieteikumu neklātienē:

- izmantojot portāla www.latvija.lv iespējas – viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarota persona, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” (instrukcija), veic autentifikāciju  ar e-parakstu, eID karti  vai kā Latvijas internetbankas lietotājam un e-dokumenta pielikumā pievieno aizpildītu reģistrācijas pieteikumu un, ja nepieciešams, aizgādību apliecinoša dokumenta vai pilnvaras kopiju. Vienas darbadienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma pieņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru; (68.50 KB)

- e-pastā – viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarota persona nosūta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātu aizpildītu reģistrācijas pieteikumu uz e-pasta adresi: pasts@valmiera.lv un vienas darbdienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru;

- klātienē - Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 103.kabinetā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Valmieras Izglītības pārvalde veic grupu komplektāciju PII rindas kārtībā no kārtējā gada 1.marta līdz 20.augustam. Pēc lēmuma pieņemšanas, pārvalde nosūta vecākiem izziņu par piešķirto vietu PII.

Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu vecāku izvēlētajā PII līdz kārtējā gada 1.septembrim, pārvalde piedāvā vietu citā PII, kurā ir brīva vieta.

Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt nevienā no PII līdz kārtējā gada 1.septembrim, pārvalde pārreģistrē uz nākamo mācību gadu reģistrācijas pieteikumu reģistrācijas secībā.
Mācību gada laikā bērnu var uzņemt PII, ja ir brīva vieta.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālisti Antru Medni, Lāčplēša ielā 2, 317.kab., tālr. 64210697, antra.medne@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Trešdienās no 8.00-12.00 / 13.00--18.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 

Informācija aktualizēta 18.01.2018.