A A A

Licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmām

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Valmieras pilsētas pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija Lāčplēša ielā 2, Valmierā

Kādu pakalpojumu sniedz šī komisija?

Valmieras pilsētas pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir Valmieras pilsētas pašvaldības izveidota Komisija, kuras galvenais uzdevums ir izsniegt, pārreģistrēt vai anulēt licences juridiskām un fiziskām personām interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Kas jādara, lai varētu saņemt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenci?

Pieprasītājam ir jāsagatavo zemāk norādītie dokumenti un pa pastu jānosūta vai personīgi jāiesniedz apmeklētāju centrā Lāčplēša ielā 2, Valmiera.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Komisija izvērtē šādus pieprasītāja iesniegtos dokumentus:

  • pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda – licences pieprasītāja nosaukums (juridiskajām personām – nosaukums un reģistrācijas Nr., fiziskajām personām – vārds uzvārds, personas kods), juridiskā adrese, tālruņa numurs, licencējamās programmas nosaukums;
  • licencējamā programma (mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti, izglītības saturs, programmas īstenošanas plāns, materiālais un finansiālais nodrošinājums);
  • dokuments par nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai;
  • izziņa par vietas un telpas atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām (izziņa nav jāiesniedz, ja programma tiek īstenota Pašvaldības izglītības iestādē);
  • licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, norādot izglītību;
  • juridiskām un fiziskām personām – Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija un statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība, tai skaitā darbs ar bērniem un jauniešiem vai interešu izglītības programmu īstenošana;
  • juridiskām un fiziskām personām – Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar budžetu;
  • fiziskām personām – iepriekšējo darba gaitu apraksts;
  • fiziskām personām – Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošs privātprakses sertifikāts.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Pakalpojumu iespējams saņemt, pa pastu nosūtot vai personīgi iesniedzot iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā

Lēmuma pieņemšanas un licences izsniegšanas termiņš

Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Valmieras Izglītības pārvaldes Galvenā speciāliste metodiķe Sigita Tama, tālruņa nr. 64207154, 26661745, e-pasta adrese:

sigita.tama@valmiera.lv