A A A

Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai. Pakalpojuma sniedzējs ir Valmieras pilsētas pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija Lāčplēša ielā 2, Valmierā

Kas jādara, lai varētu saņemt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licenci?

Pieprasītājam ir jāsagatavo zemāk norādītie dokumenti, jāpievieno iesniegums un pa pastu jānosūta vai personīgi jāiesniedz apmeklētāju centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Komisija izvērtē šādus pieprasītāja iesniegtos dokumentus:

 • iesniegums
 • pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda – licences pieprasītāja nosaukums (juridiskajām personām – nosaukums un reģistrācijas Nr., fiziskajām personām – vārds uzvārds, personas kods), juridiskā adrese, tālruņa numurs, licencējamās programmas nosaukums;
 • licencējamā programma (mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti, izglītības saturs, programmas īstenošanas plāns, materiālais un finansiālais nodrošinājums);
 • dokuments par nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai;
 • izziņa par vietas un telpas atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām (izziņa nav jāiesniedz, ja programma tiek īstenota Pašvaldības izglītības iestādē);
 • licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, norādot izglītību;
 • juridiskām un fiziskām personām – Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija un statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība, tai skaitā darbs ar bērniem un jauniešiem vai interešu izglītības programmu īstenošana;
 • juridiskām un fiziskām personām – Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar budžetu;
 • fiziskām personām – iepriekšējo darba gaitu apraksts;
 • fiziskām personām – Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošs privātprakses sertifikāts.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit. (31.50 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas?

Pakalpojumu iespējams saņemt, pa pastu nosūtot vai personīgi iesniedzot iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā

Lēmuma pieņemšanas un licences izsniegšanas termiņš

Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Valmieras Izglītības pārvaldes Galvenā speciāliste metodiķe Sigita Tama, tālruņa nr. 64207154, 26661745, e-pasta adrese:sigita.tama@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Trešdienās no 8.00-12.00 / 13.00--18.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 • LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkts;
 • LR Izglītības likuma 17.panta 16.punkts, 46.panta piektā daļa un 47.panta trešā daļa;
 • Ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.07.2009. sēdes lēmumu Nr.440 (protokols Nr.10, 70.§) apstiprināts Komisijas nolikums (word doc.)