A A A

Brīvpusdienas skolēniem

Brīvpusdienas var saņemt Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērni:

  1. Bērni no mājsaimniecībām, kuru pēdējo trīs mēnešu ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra, arī sasniedzot pilngadību un turpinot līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm;
  2. Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējošo mājsaimniecību bērni, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa, arī sasniedzot pilngadību un turpinot līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm (nevērtējot ienākumus);
  3. Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējošo mājsaimniecību bērni, kuriem noteikta invaliditāte, arī sasniedzot pilngadību un turpinot līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm (nevērtējot ienākumus);
  4. 30% apmērā pusdienu maksas atlaidi Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērni, arī sasniedzot pilngadību un turpinot līdz pilngadībai uzsāktās mācības kādā no izglītības iestādēm (nevērtējot ienākumus).

Kas jādara, lai saņemtu brīvpusdienas?

Lai saņemtu atlaidi, vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai audžuvecākam jāvēršas Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • iesniegums;
  • ienākumus apliecinoši dokumenti (tikai 1.punktā minētajām mājsaimniecībām);
  • izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns mācās (ja bērns nemācās kādā no Valmieras pilsētas izglītības iestādēm);
  • bērna invalīda apliecība (tikai 3.punktā minētajām mājsaimniecībām).

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesniegumu veidlapas pieejamas šeit

Pusdienu maksas atlaides iesniegums mājsaimniecībām ar nepietiekamiem ienākumiem;  (28.50 KB)

Pusdienu maksas atlaides iesniegums mājsaimniecībām, kas ir audžuģimenes un kurās ir aizbildniecībā esoši bērni;  (28.00 KB)

Pusdienu maksas atlaides iesniegums mājsaimniecībām, kurās ir bērni ar invaliditāti;  (28.50 KB)

Pusdienu maksas atlaides iesniegums daudzbērnu ģimenes bērniem. (29.00 KB)

 

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Neklātienē (izņemot 1.punktā minētās mājsaimniecības) - viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai audžuvecāks atlaides saņemšanai var pieteikties elektroniski, aizpildot attiecīgo iesnieguma veidlapu, ko pēc tam pievieno e-iesniegumam portālā www.latvija.lv (E-iesniegums pašvaldībai )

Klātienē - personīgi iesniedzot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nākamajā dienā pēc iesnieguma iesniegšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatorēm Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts sandra.lapiņa@valmiera.lv,  vai  Līgu Oliņu, tālrunis 64210690, e-pasts liga.olina@valmiera.lv