A A A

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Pabalsta piešķiršana ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams GMI pabalsts (trūcīgām personām (ģimenēm), kuras nonākušas krīzes situācijā un kuru ienākumi uz pieaugušo nesasniedz EUR 50 mēnesī, uz bērnu EUR 57 mēnesī, un kuras pilda līdzdarbības pienākumus).

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai jāvēršas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • iesniegums-iztikas līdzekļu deklarācija (aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē);

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta lielums

Pabalsts pilngadīgām personām un bērniem tiek piešķirts tādā apmērā, lai personai vai katram ģimenes loceklim tiktu nodrošināts iepriekš minētais valsts noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis.

Pabalsta pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pabalstu?

Ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes  palīdzības organizatorēm Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts sandra.lapina@valmiera.lv, vai Līgu Oliņu tālrunis 64210690, e-pasts: liga.olina@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?

 

Pēdējās izmaiņas - 14.09.2017.