A A A

Pabalsts mācību gada uzsākšanai

Tiesības saņemt pabalstu ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušām mājsaimniecībām, kurām:

  • piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, kas noteikts LR esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu;
  • bērniem no mājsaimniecībām, kuras vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz ienākumu līmeni, kas noteikts LR spēkā esošos normatīvos aktos par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tiek piešķirts par katru nepilngadīgu izglītojamo, kurš apmeklē: vispārējās izglītības iestādi (sākumskola, pamatskola, vidusskola, ģimnāzija); arodizglītības iestādi (arodskola, arodģimnāzija, arodvidusskola); vidējās profesionālās izglītības iestādi (proftehniskās vidusskolas, tehnikumi). Pieteikumus pabalstam pieņem no 1.jūlija līdz 30.septembrim.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai jāierodas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105. kabinetā, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • iesniegums;
  • izziņa no izglītības iestādes par to, kurā klasē vai kursā izglītojamais mācīsies.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda uz vietas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105. kabinetā.

Pabalsta lielums

Pabalsts ir netiešs, un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā. Pabalsts ir vienreizējs un tā lielums ir EUR 43.

Pabalsta pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105. kabinetā.

Pabalsta saņemšanas termiņš

Dāvanu karte tiek izsniegta uzreiz.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pabalstu?

Ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatorēm Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts sandra.lapina@valmiera.lv, vai Līgu Oliņu, tālrunis 64210690, e-pasts: liga.olina@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?