A A A

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)

Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu un nonākusi krīzes situācijā, lai veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Tiesības saņemt GMI pabalstu ir Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams GMI pabalsts (trūcīgām personām (ģimenēm), kuras nonākušas krīzes situācijā un kuru ienākumi uz pieaugušo nesasniedz EUR 50 mēnesī, uz bērnu EUR 57 mēnesī, un kuras pilda līdzdarbības pienākumus).

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai jāvēršas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • iesniegums-iztikas līdzekļu deklarācija (aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē);

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta lielums

Pabalsts pilngadīgām personām un bērniem tiek piešķirts tādā apmērā, lai personai vai katram ģimenes loceklim tiktu nodrošināts iepriekš minētais valsts noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis.

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmā daļa, 36.panta pirmā un otrā daļa http://likumi.lv/doc.php?id=68488
  • Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumi Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” http://likumi.lv/doc.php?id=193738;
  • Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” http://likumi.lv/doc.php?id=207462;
  • Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” http://likumi.lv/doc.php?id=253731;
  • Valmieras pilsētas pašvaldības 28.08.2014. Saistošie noteikumi Nr.214 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā” http://likumi.lv/doc.php?id=269888.

Pabalsta pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pabalstu?

Ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes  palīdzības organizatorēm Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts sandra.lapina@valmiera.lv, vai Līgu Oliņu tālrunis 64210690, e-pasts: liga.olina@valmiera.lv