A A A

Dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti vai tiek apkurinātas individuāli

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:

  • trūcīgām ģimenēm vai personām;
  • mājsaimniecībām, ja tās vidējie ienākumi katram mājsaimniecības loceklim pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas mēnesī;
  • mājsaimniecībai, kurā visi mājsaimniecības locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, - katram mājsaimniecības loceklim 70 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībai, kurā ir vienatnē dzīvojošs pensionārs, un/vai persona ar invaliditāti - 85 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībai, kurā mājsaimniecības locekļi ir pensionāri, un/vai personas ar invaliditāti un viņu nepilngadīgie bērni, kā arī viņu pilngadību sasniegušie bērni, kuri nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē - katram mājsaimniecības loceklim 70 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībās, kurās ir 1.grupas invalīds vai bērns invalīds.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai jāvēršas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • iesniegums;
  • iztikas līdzekļu deklarācija;
  • iesnieguma iesniegšanas dienā spēkā esoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina dzīvokļa lietošanas, īpašuma un/vai īres tiesības;
  • mēneša komunālo maksājumu aprēķina kopija (centrālapkures pabalstam).

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta lielums

Dzīvokļa pabalsts (centrālapkures pabalsts) mājsaimniecībai ir vienreizējs pabalsts un nepārsniedz EUR 341,50 apkures sezonā, Sociālo dzīvokļu īrniekiem nepārsniedzot EUR 170,75 apkures sezonā.

Dzīvokļa pabalsts (malkas pabalsts) ir vienreizējs pabalsts, un tā lielums ir 50% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas mēnesī

Pabalsta pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta saņemšanas termiņš

Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu Valmieras Sociālo lietu pārvaldes speciālists pieņem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

* Mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti - piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir netiešs, un tas trīs mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek pārskaitīts konkrētam nama apsaimniekotājam;

* Mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas individuāli - piešķirto dzīvokļa pabalstu pašvaldības iedzīvotājam izmaksā viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pabalstu?

Ar Valmieras sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatorēm Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts sandra.lapina@valmiera.lv, vai Līgu Oliņu, tālrunis 64210690, e-pasts: liga.olina@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?