A A A

Asistenta pakalpojumi

Pakalpojuma funkcija ir sniegt personām ar invaliditāti asistenta pakalpojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi un kuras funkcionālo traucējumu dēļ nav veicamas bez asistenta palīdzības.

No 2013.gada 1.janvāra personām ar I un II invaliditātes grupu, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam ir pieejams asistenta pakalpojums pašvaldībā. Pakalpojums palīdz personām ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti veikt ārpus mājas aktivitātes, piemēram, nokļūt skolā, darbā, dienas centrā vai citur, kur nepieciešams saņemt dažādus pakalpojumus. Asistenta pakalpojums paredzēts, lai vecinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā ir tiesīgs saņemt:
• bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst kritērijiem invaliditātes noteikšanai

• pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

  • rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kā arī, ja zināms, asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu un citu nepieciešamo informāciju, un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
  • VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam;
  • institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums;
  • darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
  • izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona apmeklē attiecīgo izglītības iestādi);
  • dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

Pakalpojuma maksa

Pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Asistenta pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot rakstisku iesniegumu Sociālajā dienestā. Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata asistenta pakalpojuma pieprasītāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, izvērtē personas iesaisti pasākumos un pieņem lēmumu, par ko 10 dienu laikā informē asistenta pakalpojuma pieprasītāju.

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi

Pakalpojumu var saņemt, ja Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā) un asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai uz gadu).

Asistenta pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr asistenta pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas sociālo darbinieci Antru Frīdbergu, tel.64210693, Lāčplēša ielā 2, 112.kabinetā.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti