A A A

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

Tiesības saņemt pabalstu ārkārtas situācijā - stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, plūdi vai iepriekš neparedzami apstākļi, ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Valmieras pilsētā un ārkārtas situācijas dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

Pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, ņemot vērā klienta sociālo situāciju, spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ārkārtas situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies ārkārtas situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai jāvēršas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, aizpildot iesniegumu.

Kādi dokumenti nepieciešami?

iesniegums (aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē)

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda uz vietas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc ārkārtas situācijas rašanās.

Pabalsta lielums

Pabalsts ir vienreizējs un tā lielums ir līdz trīs valstī noteiktām minimālām mēneša darba algām.

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?

Pabalsta pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105. kabinetā.

Pabalsta saņemšanas termiņš

Pēc domes lēmuma pieņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pabalstu?

Ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatorēm Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts sandra.lapina@valmiera.lv, vai Līgu Oliņu, tālrunis 64210690, e-pasts liga.olina@valmiera.lv.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?