A A A

Aprūpe mājās

Sociālais pakalpojums dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai, palīdzības mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē nodrošināšanā:

 • pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi, un kurām nav likumisko apgādnieku;
 • pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi un viņu likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi;
 • personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un kurām nav likumisko apgādnieku vai likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē „Sociālo lietu pārvalde” Lāčplēša ielā 2, Valmierā iesniedzot zemāk norādītos dokumentus.

Pēc dokumentu saņemšanas Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo lietu pārvalde” sociālais darbinieks veic personas vajadzību novērtēšanu dzīvesvietā, un pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.

Aprūpes mājās pakalpojums netiek sniegts personām:

 • kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
 • kuras slimo ar bīstamām infekcijas un seksuāli transmisīvām slimībām;
 • kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
 • kurām nepieciešama diennakts aprūpe;
 • kuras nav pilngadīgas.

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • jāuzrāda pase/personas identifikācijas karte;
 • iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīta funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju neesība;
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte;
 • iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda uz vietas Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē „Sociālo lietu pārvalde” Lāčplēša ielā 2, Valmierā.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām nav likumisko apgādnieku, pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā sedz Valmieras pilsētas pašvaldība. Savukārt pārējās personas, kurām piešķirts pakalpojums, par to maksā no saviem līdzekļiem atbilstoši noslēgtajam līgumam ar sociālā pakalpojuma sniedzēju.

Pakalpojuma izmaksas, apstiprinātas ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.12.2017. sēdes lēmumu Nr.464 (19.68 KB)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē „Sociālo lietu pārvalde” Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 108.kabinetā.

Lēmuma par piešķirto pakalpojumu pieņemšanas termiņš

Lēmumu par aprūpi mājās piešķir 10 darbdienu laikā pēc personas iesnieguma un pārējo dokumentu saņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienības „Sociālā atbalsta nodaļa” vecāko sociālo darbinieci Jolantu Rutkovsku, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, tālrunis 64210692; jolanta.rutkovska@valmiera.lv, slp@valmiera.lv.

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar sociālo pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 

Informācija aktualizēta 03.01.2018.