A A A

Pansionāts „Valmiera” – personas uzņemšana

Pansionāta darbības mērķis ir sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Kas jādara, lai personu uzņemtu pansionātā?

Personai vai tās aizgādnim jāvēršas Valmieras pansionātā „Valmiera”, Rīgas ielā 55, iesniedzot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • personas vai tās aizgādņa iesniegums par uzņemšanu pansionātā;
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par Klienta pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru;
  • personas vai tās aizgādņa iesniegums, kurā dota piekrišana pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļas ieskaitīšanai pansionātam klienta uzturēšanai, vienlaikus nosakot, ka pensijas apmērs ieskaitīšanai tiek noteikts 90 procentu apmērā, bet ne vairāk kā apstiprinātā mēneša uzturēšanas maksa pansionātā;
  • gadījumā, ja Klienta pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta daļa saskaņā ar normatīvo aktu normām noslēgto līgumu nesedz Pašvaldības domes noteikto uzturēšanas maksu Pansionātā, starpību saskaņā ar normatīvo aktu normām sedz Klienta apgādnieks/ apgādnieki vai gadījumā, ja Klientam nav neviena apgādnieka, starpību, saskaņā ar normatīvo aktu normām sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  • ģimenes ārsta izsniegta izziņa personas uzņemšanai sociālās palīdzības institūcijā;
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegta invaliditātes izziņas kopija (invalīdiem);
  • Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte, ja pakalpojuma apmaksa tiek sniegta no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
  • pensijas apliecības, ja tāda ir, kopija.
  • Iestājoties uz patstāvīgu dzīvi, jāuzrāda pases vai personas identifikācijas karte.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda uz vietas Valmieras pansionātā „Valmiera”, Rīgas ielā 55.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras pansionātā „Valmiera”, Rīgas ielā 55.

Kāda ir uzturmaksa pansionātā „Valmiera”?

Pansionāta cenrādis (115.50 KB)

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības pansionāta ”Valmiera” direktori Teiksmu Taubi, Rīgas ielā 55, tālrunis 64207382, e-pasts: teiksma.taube@valmiera.lv, , vai zvanot uz pansionāta kopējo tālruni 20218661.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?