A A A

Laulības reģistrācija

Pakalpojuma īsais apraksts

Pēc iesnieguma pieņemšanas no personām, kuras vēlas doties laulībā, notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu uz vienu mēnesi dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa, ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļā, personīgi klāt esot līgavai un līgavainim, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte)

Ja laulībā stājas atkārtoti, jāuzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

  • bijušā laulātā miršanas apliecību;
  • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
  • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
  • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistrā vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja viena no pusēm, kura vēlas stāties laulībā ir ārvalstnieks, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. Dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam valsts valodā, tulkojums notariāli jāapstiprina; ja laulībā stājas atkārtoti – dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga 6 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātienē.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Laulības reģistrācijas laiks ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas.

Maksas pakalpojumi:

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14. (Valmieras pilsētas pašvaldības 26.11.2015. domes sēdes lēmums Nr.447 (prot. Nr.12, 16.§) "Par Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu".) (131.50 KB)

No maksas par laulības svinīgu reģistrāciju atbrīvotas personas, kuras ir Valmieras pilsētas iedzīvotāji (deklarēti Valmieras pilsētā ne mazāk kā vienu gadu).

Maksājumu var veikt ar karti vai skaidrā naudā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē – Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, Cēsu ielā 2, Valmiera  tel. 642 25313;  29400027 e-pasts: dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks nodaļā::

  • Otrdiena: 9.00.-12.00 / 13.00-17.00
  • Trešdiena: 9.00-12.00 / 13.00-18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00
  • Piektdiena: 9.00-12.00 / 13.00- 16.00
  • Sestdiena – laulības reģistrācija un laulības svinīga reģistrācija

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma saņemšanu:

 

Pēdējās izmaiņas - 14.09.2017.