A A A

Laulības reģistrācija

Pakalpojuma īsais apraksts

Personas, kas vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, diviem pilngadīgiem lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai. Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulātajiem izsniedz laulības apliecību. 
Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda dzimtsarakstu nodaļā, personīgi klātesot līgavai un līgavainim, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). 
Ja laulībā stājas atkārtoti, jāuzrāda viens no šādiem dokumentiem:
1) bijušā laulātā miršanas apliecību;
2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas  apliecību;
3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauju. 
Ja persona ir ārzemnieks, papildus iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. Ja laulībā stājas atkārtoti - dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu. Dokumentiem jābūt valsts valodā, notariāli apstiprinātiem.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātienē.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Laulības reģistrācijas laiks ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt likumā minēto minimālo termiņu.  

Maksas pakalpojumi:

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14.00
Par izziņas “Laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi” sagatavošanu iesniegšanai laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka – EUR 6.05 ( PVN 21% iekļauts cenā)
Maksas pakalpojumi par laulības svinīgu reģistrāciju pēc izvēles, saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Domes lēmums Nr. 447., (prot. Nr.12  16#) 27.11.2015. "Par Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu". 
Maksājumu var veikt ar bankas norēķinu karti vai skaidrā naudā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā. (131.50 KB)

No maksas par laulības svinīgu reģistrāciju atbrīvotas personas, kuras ir Valmieras pilsētas iedzīvotāji (deklarēti Valmieras pilsētā ne mazāk kā vienu gadu).

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē – Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, Cēsu ielā 2, Valmiera  tel. 64225313;  29400027 e-pasts: dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks nodaļā::

  • Otrdiena: 9.00.-12.00 / 13.00-17.00
  • Trešdiena: 9.00-12.00 / 13.00-18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00
  • Piektdiena: 9.00-12.00 / 13.00- 16.00
  • Sestdiena – laulības reģistrācija un laulības svinīga reģistrācija

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma saņemšanu:

 

Pēdējās izmaiņas - 14.06.2018.