A A A

Adopcijas lietu kārtošana

Pakalpojuma īsais apraksts

Adopcijai iesniegto dokumentu pārbaude un ģimenes izpēte, izvērtējot adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; noskaidrojot adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtējot adoptētāja materiālo, psihisko stāvokli u.c. veida piemērotību adopcijai.

Adopcijas lietu sakarā Bāriņtiesa lemj par:

- personas atzīšanu par adoptētāju;

- brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;

- to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;

- bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;

- pirmsadopcijas apūpes izbeigšanu bērnam;

- adopcijas atbilstību bērna interesēm;

- bērna adopciju uz ārvalstīm.

Kas jādara, lai nokārtotu adopciju?

 • Jāiesniedz Valmieras bāriņtiesā adopcijas pieteikumu un nepieciešamos dokumentus.
 • Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti: izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, spējas izaudzināt bērnu; noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus, izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli; pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju, nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.
 • Ģimenes izpētes beigās bāriņtiesa pieņem lēmumu par personu atzīšanu par adoptētājiem.
 • Adoptētājs, uzrādot bāriņtiesas lēmumu, informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt Labklājības ministrijā, kas izsniedz adoptētājam norīkojumu, lai viņš varētu personīgi iepazīties ar bērnu.
 • Adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar adoptējamo bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. Ja adoptētājs ņem bērnu aprūpē, adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna nodošanu aprūpē uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Minētajā laikā adoptētājam ir tiesības saņemt:
 • uzturlīdzekļus vai pabalstu uzturam, kuru adoptētājam izmaksā bērna ārpusģimenes aprūpes iestāde atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē;
 • atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, kuru Labklājības ministrija piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā. Atlīdzības apmērs ir Ls 35 mēnesī neatkarīgi no aprūpē nodoto bērnu skaita.
 • Aprūpes laikā adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa, ja nepieciešams pieaicinot citus speciālistus, veic ģimenes izpēti, lai konstatētu, ka adoptētāja un adoptējamā starpā izveidosies patiesas vecāku un bērna attiecības un aprūpes beigās pieņem lēmumu, izvērtējot, vai adopcija ir bērna interesēs, un pagarina bērna aprūpi līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Ja bāriņtiesa atzīst, ka adopcija nav bērna interesēs, tad aprūpe adoptētāju ģimenē tiek pārtraukta.
 • Adopciju apstiprina tiesa. Adoptētājs savas deklarētās dzīvesvietas tiesā iesniedz pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu.

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Persona, kura vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:
 • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
 • laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
 • dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
 • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • dzīves aprakstu;
 • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 • Ja adoptē otra laulātā bērnu, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt:
 • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • dzīves aprakstu;
 • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
 • Adoptētājs pieteikumam pievieno adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem: otrs vecāks ir miris; otra vecāka dzīvesvieta nav zināma; otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības.
 • Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

Kur ir pieejama pieteikuma veidlapa?

Aizpilda personīgi Valmieras bāriņtiesā, Valmierā Lāčplēša ielā 2, 307.kabinetā.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Bezmaksas pakalpojums

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Valmieras bāriņtiesā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 308.kabinetā – personīgi

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš

Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti un tad pieņem lēmumu par personu atzīšanu par adoptētājiem.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Polka, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 308.kab., tālr. 64207179, 29107921, ilze.polka@valmiera.lv

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas palīdze Ināra Allika, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 307.kab., tālr. 64207159, inara.allika@valmiera.lv 

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Trešdienās no 8.00-12.00 / 13.00--18.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

11.03.2003. MK noteikumi Nr.111 "Adopcijas kārtība"

 

Pēdējās izmaiņas - 14.09.2017.