A A A

Izziņas par personas deklarēto dzīvesvietu saņemšana

Ievērībai tiem, kuri uzturas ārvalstīs!

Izziņu  attiecīgās valsts valodā par personas (pieprasītāja) un viņa nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Latvijā ir iespējams saņemt Latvijas pārstāvniecībās ārzemēs. Informācijai skatīti šeit: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kas jādara, lai saņemtu izziņu par personas vai tās nepilngadīga bērna deklarēto dzīvesvietu?
Personīgi jāierodas Valmieras pilsētas pašvaldībā pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista - Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, 103.kabinetā. Ierodoties personīgi, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti (skat. zemāk) un jāsamaksā MK noteikumos noteikta valsts nodeva.

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
 • Dzimšanas apliecība, ja pieprasa ziņas par nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina personas likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
 • Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
Pieprasījums izziņas par personas deklarēto dzīvesvietu saņemšanai (19.97 KB)

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?
14.07.2015. MK noteikumi Nr.391 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

Kāda ir pakalpojuma maksa?
Valsts nodeva, kas jāiemaksā uz vietas Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā: 

 • izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 euro;

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:

 • politiski represētā persona;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas atbrīvoti:

 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

portālā www.latvija.lv – izmanto e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā” (instrukcija), autentificējoties  ar e-parakstu, eID karti  vai kā internetbankas lietotājam un no uzrādītā informācijas faila izdrukājot 1. (personas vārds, uzvārds, personas kods) un 8.lapu (personas deklarētā dzīvesvieta). Pakalpojums pieejams šādu kredītiestāžu internetbanku autorizētiem lietotājiem: AS Swedbank, AS SEB banka, AS DNB banka, AS Citadele banka, AS NORVIK BANKA un Nordea Bank AB, AS Meridian Trade Bank
Klātienē - personīgi ierodoties pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā 103.kabinetā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
Pakalpojums tiek sniegts 1 darba dienas laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?
Ar Valmieras pilsētas pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistu Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stavā, 103.kabinetā, pa tālruni 64207144 vai e-pastu apc@valmiera.lv

Izziņu par personām, kas deklarētas personai piederošā īpašumā var pieprasīt un saņemt arī jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā