A A A

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam par personas un/vai tās nepilngadīga bērna (aizbildnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu vai par mirušā pēdējo dzīvesvietu.

Ievērībai tiem, kuri uzturas ārvalstīs!

Izziņu  attiecīgās valsts valodā par personas (pieprasītāja) un viņa nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Latvijā ir iespējams saņemt Latvijas pārstāvniecībās ārzemēs. Informācijai skatīti šeit: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Kas jādara, lai saņemtu izziņu par personas un/vai tās nepilngadīga bērna (aizbildnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu?

Portālā www.latvija.lv izmanto e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā” (instrukcija), autentificējoties  ar e-parakstu, eID karti  vai kā internetbankas lietotājam un no uzrādītā informācijas faila izdrukājot 1. (personas vārds, uzvārds, personas kods) un 8.lapu (personas deklarētā dzīvesvieta). Pakalpojums pieejams šādu kredītiestāžu internetbanku autorizētiem lietotājiem: AS Swedbank, AS SEB banka, AS Citadele banka, AS NORVIK BANKA, AS Luminor Bank, AS Meridian Trade Bank, AS PrivatBank, AS Rietumu Banka, AS BlueOrange Bank.

Klātienē - personīgi jāierodas pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā 103.kabinetā.

 • Kas jādara, lai saņemtu izziņu par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu?

Personīgi jāierodas pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā 103.kabinetā.


Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Personas pase vai personas apliecība – jāuzrāda oriģināls;
 • Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara
 • Dzimšanas apliecība, ja pieprasa ziņas par nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina personas likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) – jāuzrāda oriģināls;
 • Miršanas apliecība, ja pieprasa ziņas par mirušā pēdējo dzīvesvietu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?


Pieprasījums izziņas par personas un/vai tās nepilngadīga bērna (aizbildnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu saņemšanai

Pieprasījums izziņas par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu saņemšanai (42.59 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Valsts nodeva, kas jāiemaksā uz vietas Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā: 

 • izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 euro;
 • izziņas saņemšana par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu:
 • piecu darbdienu laikā – 12,50 euro;
 • vienas darbdienas laikā – 25,00 euro;
 • divu stundu laikā – 35,00 euro.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:

 • politiski represētā persona;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas atbrīvoti:

 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

Kāds ir pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):


Izziņa par personas un/vai tās nepilngadīga bērna (aizbildnībā esošas personas) deklarēto dzīvesvietu – 1 darbdiena.

Izziņa par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu – atkarībā no iemaksātās valsts nodevas apmēra 2 stundas līdz 5 darbdienas.

 

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?


Ar Valmieras pilsētas pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisti Kristīni Leoki Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, 103.kabinetā, pa tālruni 64207144 vai e-pastu: kristine.leoke@valmiera.lv.

 

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Izziņu par personām, kas deklarētas personai piederošā īpašumā var pieprasīt un saņemt arī jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā 

 

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?


29.08.2017. MK noteikumi Nr.505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”