A A A

Dzīvesvietas deklarēšana

PERSONAS DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANA

UZMANĪBU! Mēneša laikā pēc dzīvesvietas maiņas (tajā skaitā anulēšanas) jāiesniedz dzīvesvietas deklarācija.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

 • Jādodas pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 106.kabinetā, aizpildot iesnieguma veidlapu, uzrādot nepieciešamos dokumentus (skat. zemāk) un samaksājot valsts nodevu vai
 • jādeklarē dzīvesvietu elektroniski portālā www.latvija.lv, skat. norādes

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu?

 • Personas pase ar derīgu termiņu vai eID karte (autovadītāja apliecība neder), ārvalstniekiem - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta uzturēšanās atļauja.
 • Pilnvarotā persona uzrāda pilnvarojumu.

Bērnus līdz 18 gadiem reģistrē kāds no vecākiem, uzrādot savu pasi vai eID karti un bērna dzimšanas apliecību.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
Iesnieguma veidlapa par dzīvesvietas deklarāciju (51.00 KB)

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Kāda ir pakalpojuma maksa?

 • Deklarējot dzīvesvietu Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, valsts nodeva EUR 4,27 jāiemaksā uz vietas pašvaldībā.
 • Izmantojot deklarēšanas iespēju www.latvija.lv, pakalpojums ir bezmaksas.

Valsts nodeva nav jāmaksā:

 • politiski represētām personām;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdiem;
 • Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
 • pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz valsts noteikto minimālo algu;
 • personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

Lai, deklarējot dzīvesvietu klātienē, saņemtu pakalpojumu bez maksas, personai jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 • klātienē pakalpojumu var saņemt, personīgi ierodoties pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, 103.kabinetā. (Maksas pakalpojums);
 • elektroniski portālā www.latvija.lv var deklarēt dzīvesvietu elektroniski, skat. norādes (160.00 KB)

Priekšrocības, deklarējot dzīvesvietu elektroniski:

 • nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
 • ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko   pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
 • deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
 • ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā;
 • par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojums tiek saņemts uzreiz.

Atgādinājums:

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Brīdinājums:

Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā uzliek naudas sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.pantu. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, uzliek naudas sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10 pantu.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistu Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, 103.kabinetā, pa tālruni 64207144 vai e-pastu: kristine.leoke@valmiera.lv.