A A A

Pašvaldības policijas kompetencē esošu pārkāpumu novēršana

    Pašvaldības policijas kompetencē ir tādi pārkāpumi kā smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumi; nepilngadīgo iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim; alkoholisko dzērienu iegāde, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais; alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī; ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, kas saistīti ar apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu; gājēju un pasažieru izdarīti pārkāpumi; ceļa apzīmējumu prasību pārkāpumi; uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehnikas izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpumi; tirdzniecība neatļautās vietās; sīkais huligānisms; ugunsdrošības prasību pārkāpšana, dedzinot kūlu; atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi; ēku būvju, ietvju un pagalmu uzturēšanas pārkāpumi; suņu turēšanas noteikumu ievērošanas uzraudzība; pašvaldības Operatīvās informācijas centra darbības nodrošināšana u.c. saskaņā ar zemāk minētajiem normatīvajiem aktiem.

Veicot Operatīvās informācijas centra funkcijas, pašvaldības policijas uzdevums  ir :

  • nodrošināt vienotu un koordinētu informācijas apriti par bojājumiem jeb pārtraukumiem apgādes sistēmā, par sabiedriskās kārtības traucējumiem, sanitāro tīrību, par ielu un ceļu stāvokli, par pašvaldības teritorijā esošo īpašumu uzturēšanu, valsts un pašvaldības un paaugstinātas bīstamības objektu infrastruktūru, u.c.;
  • koordinēt informācijas apstrādi, tas ir, informācijas reģistrēšanu, nodošanu sadarbības partneriem turpmākai rīcībai, informācijas iegūšanu par sadarbības partneru rīcību (darbu izpildes laika grafikiem, faktisko darba izpildi, situācijas risinājumu u.tml.), informācijas sniegšanu tās pieprasītājiem;
  • sadarboties un iesaistīt vienotajā informācijas aprites sistēmā juridiskās personas, kas darbojas sabiedrisko pakalpojumu jomā, valsts un pašvaldību institūcijas, paaugstinātas bīstamības objektu īpašniekus vai tiesiskos valdītājus uzturētājus u.c.;
  • veikt operatīvās informācijas apkopojumu un analīzi;
  • piedalīties civilās aizsardzības pasākumos

Pakalpojuma apraksts

Pēc  personas iesnieguma, liecības vai sūdzības saņemšanas pašvaldības policijas darbinieki ierodas notikuma vietā, novērtē radušos situāciju un rīkojas atbilstoši likumam "Par pašvaldības policiju".

Ja par pārkāpumiem ir sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli, tos nosūtīta izskatīšanai administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK) noteiktajai institūcijai, kura lemj par piemērojamo soda mēru.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Konstatējot pārkāpumu, kas ir pašvaldības policijas kompetencē, persona var vērsties pašvaldības policijā ar lūgumu novērst radušos pārkāpumus.

UZMANĪBU! Valmieriešu ērtībām pieejams vienots bezmaksas atbalsta tālrunis 8484, lai ziņotu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atkarībā no situācijas - rakstisks iesniegums, rakstiski noformēta liecība vai sūdzība par pārkāpumu (notikuma vietā)

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

- nosūtot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātu aizpildītu iesnieguma veidlapu un pievienojot nepieciešamos dokumentus uz pasvaldibas.policija@valmiera.lv

- klātienē - Purva ielā 12A, Valmierā;

- iedzīvotāji ar pašvaldības policiju var sazināties pa tālruni 28681333 vai 64222951 vai neatliekamos gadījumos zvanīt Valsts policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 64201302;

- bezmaksas atbalsta tālrunis 8484, lai ziņotu par problēmām, ja dzīvesvietā vai pilsētā nepieciešams saimniecisks risinājums vai operatīva reaģēšana;

- anonīmais uzticības tālrunis 64210685 ar automātisko atbildētāju. Zvanot pa šo tālruni, ir iespējams informēt policiju par tādām sabiedriskās kārtības un satiksmes problēmām, kam nav nepieciešama operatīva reaģēšana – piemēram, vietas, kur regulāri publiski tiek lietots alkohols, smēķēšana vietās, kur tas ir aizliegts, automašīnu novietošana neatļautās stāvvietās u.c.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Armands Miķelsons
Tālrunis: 64207599
armands.mikelsons@valmiera.lv

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Rasma Grasberga
Tālrunis: 64223211
rasma.grasberga@valmiera.lv

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas lietvede Baiba Zvirgzde
Tālrunis: 64210680
baiba.zvirgzde@valmiera.lv

Patruļdienesta darba laiks

katru dienu no plkst.10.00 līdz 04.00

Operatīvās informācijas centra darba laiks

visu diennakti, tālrunis: 28681333 vai 64222951

Ar pakalpojuma sniegšanu saistītie normatīvie akti

04.06.1991. likums “Par policiju” (saite uz https://likumi.lv/doc.php?id=67957)

07.12.1984. likums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (saite uz https://likumi.lv/doc.php?id=89648) (2141. pants)

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas nolikums (84.00 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības 29.05.2014. lēmums Nr.157 “Par pilnvarojumu Valmieras pilsētas pašvaldības policijai” (107.50 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības 27.02.2014.   saistošie noteikumi Nr.203 (165.50 KB)