A A A

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana un zemes ierīcības projektu apstiprināšana

Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi:

- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību;

- nosacījumu par zemes ierīcības projekta izstrādi sagatavošana;

- prasību noteikšana grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;

- prasību noteikšana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu konkretizēšanai;

- prasību noteikšana piekļūšanas iespēju virszemes un apakšzemes komunikācijām projektēšanai;

- valsts un vietējās pašvaldības institūciju un personu noteikšana, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risisnājumi skar to intereses;

- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu (t.sk. par nekustamā īpašuma objektu pievienošanu citam nekustamajam īpašumam; par kopīpašuma sadali);

- informācijas sniegšana par zemes ierīcības projektiem.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?
Atbilstoši MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums par projekta izstrādi, īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija un grafiskais pielikums vai iesniegums un zemes ierīcības projekts, ja tas ir izstrādāts.
 
Kādi dokumenti man nepieciešami?
  • pašvaldībai adresēts iesniegums;
  • zemesgrāmatu apliecības kopija;
  • īpašnieka izsniegta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  • grafiskais pielikums, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;
  • zemes ierīcības projekts, ja tas ir izstrādāts.  
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
ŠEIT
 
Kāda ir pakalpojuma maksa?
Nav
 
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?
Klātienē
 
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš
30 kalendārās dienas
 
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?
Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas zemes ierīkotāju Juri Zariņu, Lāčplēša ielā 2, 312.kabinetā, tālrunis 64207174, e-pasta adrese: juris.zarins@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Trešdienās no 8.00-12.00 / 13.00--18.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?
MK 12.04.2011. noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi