A A A

Zemes ierīcības projekta izstrāde

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana un zemes ierīcības projektu apstiprināšana
 
Saņēmēja veids
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona
 
Kas man jādara, lai tiktu piešķirta adrese?
Atbilstoši MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums par projekta izstrādi, īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija un grafiskais pielikums vai iesniegums un zemes ierīcības projektu, ja tas ir izstrādāts.
 
Kādi dokumenti man nepieciešami?
  • pašvaldībai adresēts iesniegums;
  • zemesgrāmatu apliecības kopija;
  • īpašnieka izsniegta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  • grafiskais pielikums, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;
  • zemes ierīcības projekts, ja tas ir izstrādāts.  
 
Kur ir pieeja iesnieguma veidlapa?
ŠEIT
 
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?
MK 12.04.2011. noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
http://www.likumi.lv/doc.php?id=229298
 
Kāda ir pakalpojuma maksa?
Nav
 
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?
Klātienē
 
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš
30 kalendārās dienas
 
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?
Ar Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītājas vietnieku-zemes ierīkotāju Juri Zariņu, Lāčplēša ielā 2, 312.kabinetā, tālrunis 64207174, e-pasta adrese: juris.zarins@valmiera.lv