A A A

Pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana

     Pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana

 

Pakalpojuma sniedzējs

Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs Lāčplēša ielā 2

Kas jādara, lai saņemtu Valmieras pilsētas pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu vai kopiju?

Jāiesniedz motivēts iesniegums Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2.

Iesnieguma veidlapa privātpersonām (*.doc) (31.50 KB)

Iesnieguma veidlapa juridiskām personām (*.doc) (31.50 KB)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Saņemot dokumentu klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, sūtot iesniegumu pa pastu vai ar elektronisko parakstu apstiprinātu iesniegumu e-pastā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

7 kalendārās dienas

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):

7 kalendārās dienas - ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde; 30 kalendārās dienas - ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde un ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā paziņo par to iesniedzējam; 7 kalendāro dienu laikā - uzaicina personu iepazīties ar pieprasīto informāciju iestādē, ja informācijas pieprasījums ir nesamērīgi apjomīgs; izsniedz izziņu par informācijas atrašanās vietu, ja informācija nav iestādes rīcībā

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

 • klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2
 • sūtot savu pieprasījumu pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2,Valmierā, LV-4201
 • nosūtot ar elektronisko parakstu apstiprinātu pieprasījumu uz e-pastu - pasts@valmiera.lv

Pakalpojumu sniedzēja adrese: Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, tālrunis: 64207176, e-pasts: liga.solovjova@valmiera.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena        8.00-17.00
Otrdiena:         8.00-17.00
Trešdiena:       8.00-18.00
Ceturtdiena:    8.00-17.00
Piektdiena:      8.00-16.00

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona
Juridiska persona

Pašvaldības arhīvā esošā dokumentācija:

Pašvaldības lietas no 2001.gada:

 • domes sēžu protokoli un lēmumi
 • domes pastāvīgo komiteju protokoli
 • Administratīvo lietu komisijas dokumenti
 • Zemes komisijas dokumenti
 • Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lietas
 • pašvaldības un iestāžu gada pārskati
 • pašvaldības nekustamā īpašuma privatizācijas lietas
 • zemes nomas lietas

Dokumenti par personālsastāvu no 1991. līdz 2005.gadam:

 • priekšsēdētāja rīkojumi
 • darbinieku personas lietas
 • darbinieku personīgo kontu kartiņas
 • darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes
 • Zemes komisijas dokumenti
 • Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lietas
 • pašvaldības un iestāžu gada pārskati
 • pašvaldības nekustamā īpašuma privatizācijas lietas
 • zemes nomas lietas

Dzīvojamo māju un to dzīvokļu privatizācijas lietas no 1997. līdz 2002.gadam

Dzīvokļu jautājumu lietas (sarakstes dokumenti, vienošanās) no 2002. līdz 2005.gadam

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: