A A A

Bijušajā mazuta saimniecībā notiek izpēte  

Drukāt
16.06.2017

Lai noteiktu potenciālā piesārņojuma ar mazutu izplatību un veiktu iespējamo risku izvērtēšanu, jūnija sākumā bijušajā Valmieras mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 tika uzsākta teritorijas izpēte. Tās laikā tiek veikta teritorijas ģeoloģiskā izpēte, ekoloģiskā stāvokļa novērtējums, kā arī sagatavots potenciālā piesārņojuma riska novērtējums.

 

Kopumā bijušajā mazuta saimniecībā tiks veikti 27 augsnes, grunts un gruntsūdeņu izpētes urbumi dažādos dziļumos, iegūstot paraugus no 100 vietām teritorijā. Urbumi tiks veikti apmēram metra dziļumā, bet daži sasniegs pat 15m dziļumu.  Lauka izpētes darbus paredzēts pabeigt divu līdz trīs nedēļu laikā.

Bijusī mazuta saimniecība Valmierā šobrīd ir degradēta teritorija, kas netiek izmantota. Tā ir uzskatāma par potenciāli piesārņotu ar mazutu un tā apstrādes produktiem. Šis piesārņojums pazemina augsnes, grunts un gruntsūdens funkcionālās īpašības, turklāt atbilstoši likumā “Par piesārņojumu” noteiktajam piesārņotas teritorijas tālāka izmantošana nav iespējama bez tās attīrīšanas. Pēc teritorijas sanācijas veikšanas to paredzēts izmantot uzņēmējdarbības attīstīšanai un investoru piesaistes vajadzībām.

Bijušās mazuta saimniecības izpētē piedalās arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) pētnieki, kuri, izmantojot izpētē iegūtos datus, papildinās Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku izstrādāto Latvijas hidroģeoloģisko modeli LAMO un pārbaudīs tā pielietojamību informācijas ieguvei par maza mēroga teritorijām. LAMO reģionālā līmenī apkopo hidroģeoloģisko un ģeoloģisko informāciju, kas ir LVĢMC rīcībā par Latvijas aktīvo pazemes ūdeņu zonu.

Pilotvietas izpēti un risku izvērtēšanu Dzelzceļa ielā 9 paredzēts pabeigt piecu mēnešu laikā. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem darbus veic SIA “Vides konsultāciju birojs” par kopējo līgumsummu 21 058,80 eiro bez PVN. Izpēte tiek veikta projekta “Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana” ietvaros. Sadarbībā ar Somijas pētniecības organizāciju “PopulusGroupOy” un Helsinku Universitāti bijušās mazuta saimniecības teritorijā paredzēts veikt papildu izpēti un testēt inovatīvas un ilgtspējīgas attīrīšanas metodes. Lai pilnvērtīgi analizētu metožu piemērotību, nepieciešams veikt plānoto teritorijas izpēti. Izmantojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālo atbalstu, kopējās projekta izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības aktivitātēm ir 130 000,00 eiro, tai skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 13 000,00 eiro.

FOTOGALERIJA

VIDEO