A A A

Valmieras skolās tiks īstenots projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  

Drukāt
15.09.2017

2017.gada 29.augustā tika parakstīts sadarbības līgums starp Valsts izglītības satura centru un Valmieras pilsētas pašvaldību par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Valmieras vispārizglītojošajās skolās.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā plānotās darbības attīstīs visaptverošu praksi un resursus agrīnai skolēnu psihoemocionālo, mācīšanās un spēju vajadzību diagnostikai un atbalstam, veicinās skolēnu interesi un pedagoģiskā personāla pieejamību dabaszinātņu, inženierzinātņu, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības apguvē.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā septiņās Valmieras izglītības iestādēs īstenot daudzveidīgus mācību un ārpusstundu  pasākumus skolēniem, kas saistīti ar skolu specifisko mērķu sasniegšanu. Pasākumi ietver nodrošinājumu visu vecumposmu skolēnu spēju un talantu izpētei un ilgtspējīgam atbalstam mācību procesā, lai ikkatram skolēnam būtu iespējams sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Tie būs gan pasākumi skolēnu individuālam atbalstam un padziļināta mācību priekšmetu apguve, gan papildu ārpusstundu pasākumi ar vieslektoriem, radošas praktiskās darbnīcas un citas aktivitātes.

Tāpat Valmieras pilsētas pašvaldība projekta ietvaros organizēs atsevišķus mācību un interešu izglītības pasākumus visiem 4. un 5.klašu skolēniem. Plānots arī 1.-3. klašu skolēniem piedāvāt nodarbības robotikā.

Jāpiemin, ka projekta aktivitātēs iekļauti arī profesionālās pilnveides pasākumi skolu pedagoģiskajam un atbalsta personālam.

Projekta īstenošanas rezultātā skolās tiks: 1) izveidota atbalsta sistēma, kuras darbības mērķis ir diagnosticēt vajadzības un nodrošināt atbalsta pasākumus izglītojamo vajadzību risināšanai iespējami augstāku mācību sasniegumu gūšanai; 2) veicināta iekļaujošas izglītības vides veidošanās, kas turpmāk ļaus elastīgi pielāgoties jaunām vajadzībām, kā arī mainīta pieeja daudzveidīgu risinājumu lietošanā; 3) radīts metodisku un pedagoģisku pasākumu/risinājumu kopums (mācību un ārpusstundu procesā, pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide), tai skaitā arī inovācijas, kas dos iespēju reaģēt uz izglītojamo daudzveidīgajām interesēm un spējām, veicinot to turpmāku attīstību un skolēnu nākotnes karjeras izvēli.

Projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2./16/I/001 finansē Eiropas Sociālais fonds, un koordinē Valsts izglītības satura centrs.