A A A

Izglītība

Valmieras pilsētā tiek nodrošināta pilna cikla izglītība – no pirmsskolas līdz mūžizglītībai. Valmiera dod iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību 12 pirmsskolas izglītības iestādēs, 2 sākumskolās, 6 vidējās izglītības iestādēs, 3 profesionālās izglītības iestādēs, 5 ārpusskolas izglītības iestādēs, specializētajā izglītības iestādē – Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā, Vidzemes Augstskolā un Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrā.

Valmierieši lepojas ar izglītības iestāžu kvalitāti un bērnu drošību tajās, kā arī ar izglītības iestāžu mācību rezultātiem valsts mērogā. Tā rezultātā pilsētas izglītības iestāžu pakalpojumus izmanto arī reģiona iedzīvotāji. Pašvaldība aktīvi strādā, lai ne tikai saglabātu visu līmeņu izglītības iestādes, bet katru gadu plānveidīgi iegulda līdzekļus arī to attīstībā.

Pilsētā ir augstākās izglītības iestāde – Vidzemes Augstskola, kas piedāvā 1.līmeņa (3), bakalaura (7), maģistra (4) un doktora (1) līmeņa programmas. Vidzemes Augstskolai ir būtiska loma pilsētas attīstības veicināšanā, jo daudz studentu arī no citiem rajoniem pēc absolvēšanas paliek dzīvot un strādāt Valmierā.

Vidzemes Augstskola piedāvā kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas, kurās līdzsvarota teorija un prakse. Kursi ir pielāgoti pašreizējām vajadzībām un darba tirgus prasībām.

Valmierā veiksmīgi strādā biedrība "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs". Tā ir mācību iestāde, kas piedāvā kursos paplašināt profesionālās zināšanas (profesionālā apmācība un kvalifikācijas celšana), vai apgūt jaunu specialitāti (pārkvalifikācija).