A A A

Tematiskie plānojumi

Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija

Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka, saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu Nr.367 (protokols Nr.13, 39.§) ir uzsākta tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” izstrāde, kā arī apstiprināts tematiskā plānojuma izstrādes vadītājs un darba uzdevums. (3.41 MB)

Tmatiskā plānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt esošo Valmieras pilsētas transporta infrastruktūru, identificēt problēmas, izstrādāt iespējamo attīstības koncepciju, izvirzot un definējot sasniedzamos mērķus, kā arī uzdevumus mērķu sasniegšanai.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus līdz 2017.gada 20.oktobrim var iesniegt:
  • nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai vai iesniedzot personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv.

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta tīmekļa vietnē www.valmiera.lv, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā laikrakstā “Valmiera domā un rada”.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī Ģeoportālā (vienotas pieejas punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem) https://geolatvija.lv.

Tematiskā plānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes Attīstības un būvniecības pārvaldes Struktūrvienības Pilsētplānošanas nodaļa teritorijas plānotāja – ainavu arhitekte Dace Elbrete, tālr.: 64207162, 27334425, e-pasts: dace.elbrete@valmiera.lv.

INSTITŪCIJU NOTEIKUMI TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI