A A A

Tematiskie plānojumi

Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija

02.10.2018.

Paziņojums par tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” un tā Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

 

Tematiskais plānojums "Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija"pielikums (10.79 MB)

Vides pārskata projekts (417.07 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, ka saskaņā ar Pašvaldība domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.307 (protokols Nr.11, 9.§) ir nolemts nodot publiskajai apspriešanai tematisko plānojumu  “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” un tā Vides pārskata projektu. (1.11 MB)

Tematiskā plānojuma mērķis – izvērtēt esošo Valmieras pilsētas transporta infrastruktūru, identificēt problēmas, izstrādāt iespējamo attīstības koncepciju, izvirzot un definējot sasniedzamos mērķus, kā arī uzdevumus mērķu sasniegšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018.gada 15.oktobra līdz 2018.gada 13.novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto tematisko plānojumu un tā Vides pārskata projektu var iepazīties:
  • izdrukas formā Pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
  • elektroniskā formā Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Tematiskie plānojumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2018.gada 13.novembrim:

  • nosūtot pa pastu Pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
  • iesniedzot personīgi Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Pašvaldības darba laikos: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums* no plkst. 12.00 līdz 13.00.
* – Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.
 

Apmeklētāju pieņemšana pie tematiskā plānojuma izstrādes vadītājas – Pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitektes – teritorijas plānotājas Daces Elbretes katru darba dienu Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 318.kabinetā Pašvaldības darba laikos, iepriekš piesakoties: zvanot uz tālr.: 64210681 vai rakstot e-pastu: dace.elbrete@valmiera.lv.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī  https://geolatvija.lv.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sabiedrības līdzdalības pasākumā – publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 2018.gada 7.novembrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, plānota 2018.gada 21.novembrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē

 

 Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka, saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu Nr.367 (protokols Nr.13, 39.§) ir uzsākta tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” izstrāde, kā arī apstiprināts tematiskā plānojuma izstrādes vadītājs un darba uzdevums. (3.41 MB)

Tmatiskā plānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt esošo Valmieras pilsētas transporta infrastruktūru, identificēt problēmas, izstrādāt iespējamo attīstības koncepciju, izvirzot un definējot sasniedzamos mērķus, kā arī uzdevumus mērķu sasniegšanai.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus līdz 2017.gada 20.oktobrim var iesniegt:
  • nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai vai iesniedzot personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv.

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta tīmekļa vietnē www.valmiera.lv, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā laikrakstā “Valmiera domā un rada”.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī Ģeoportālā (vienotas pieejas punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem) https://geolatvija.lv.

Tematiskā plānojuma izstrādes vadītāja – Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes Attīstības un būvniecības pārvaldes Struktūrvienības Pilsētplānošanas nodaļa teritorijas plānotāja – ainavu arhitekte Dace Elbrete, tālr.: 64207162, 27334425, e-pasts: dace.elbrete@valmiera.lv.

INSTITŪCIJU NOTEIKUMI TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI